Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma komitejas sēde Domes ziņas

121
Īpašuma komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes  darba kārtība 2019.gada 7.novembrī plkst. 10.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī,

Domes sēžu zālē

  1. Par nekustamā īpašuma Stacijas iela 45A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Hokeja klubs Daugavpils” (kase).
  2. Par nekustamā īpašuma Stacijas iela 45A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Hokeja klubs Daugavpils” (ģērbtuves).

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” vadītāja vietnieks I.Lagodskis.

  1. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.
  2. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 004 1928, nodošanu atsavināšanai.
  3. Par dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 31, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.47 nodošanu atsavināšanai.
  4. Par dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 14, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4 nodošanu atsavināšanai.
  5. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā Nr.446 “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu”.
  6. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000270012, Vasarnīcu ielā (pie Daugavpils reģionālās slimnīcas), Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli.
  7. Par nekustamā īpašuma Ventspils ielā 22, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”.
  8. Par nekustamā īpašuma Gaismas ielā 7, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai un pārdošanu izsolē.

 

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte