Finanšu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

346
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Finanšu komitejas sēdes darba kārtība, Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2024.gada 20.jūnijā, plkst.14.00

1.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Daugavpils pilsētas invalīdu biedrība” no pamatbudžeta apakšprogrammas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

2.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmā “Sabiedrisko organizāciju atbalsts fonds”.

 

Ziņotājs  - Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Administratīvā departamenta vadītāja Ž.Kobzeva

3.

Par Vienošanās par 2023.gada 26.septembra deleģēšanas līguma izmaiņām noslēgšanu ar
sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Daugavpils bērnu veselības centrs”.

4.

Par SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs”, SIA “Daugavpils ūdens”, SIA “Daugavpils
satiksme”, SIA “Atkritumu apsaimniekošanas dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” 2023.gada peļņas daļas neizmaksāšanu dividendēs.

5.

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Daugavpils
zobārstniecības poliklīnika”.

 

Ziņotājs - Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs N.Jefimovs

6.

Par atbalstu investīciju projekta “Akadēmiķa Graftio ielas pārbūve un jaunas ielas uz zemes gabala ar kadastra Nr.0500 021 1018 izbūve” īstenošanai.

 

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs V.Golubevs

7.

Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Akadēmiķa Graftio ielas pārbūve un jaunas ielas uz zemes gabala ar kadastra Nr.0500 021 1018 izbūve” īstenošanai.

 

Ziņotājs - Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Finanšu departamenta vadītājas vietniece L.Bebriša

8.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas
pašvaldības iestādei “Daugavpils Zinātņu vidusskola” pamatbudžeta programmā “Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”.

 

Ziņotājs - Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Zinātņu vidusskola” direktors V.Azarevičs

9.

Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 92, Daugavpilī, daļas nodošanu
bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Daugavpils kultūrizglītības biedrība “Uzdim””.

 

Ziņotājs - Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Kultūras pils” vadītāja A.Leščinska

10.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.

11.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 25.01.2024. lēmumā Nr.26
“Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības dzīvokļu īpašumu pārdošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”.

12.

Par dzīvojamās mājas Varšavas ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumu nodošanu atsavināšanai.

13.

Par dzīvojamās mājas Užvaldes ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.38 nodošanu atsavināšanai.

14.

Par dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 7, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.69 nodošanu atsavināšanai.

15.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 032 0604, Medus ielā 14, Daugavpilī, pārdošanu.

16.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 032 0602, Medus ielā 22, Daugavpilī, pārdošanu.

17.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 014 0429, Sliežu ielas 44 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu.

 

Ziņotājs - Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!