Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

242
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils domes Finanšu komitejas sēde 2022.gada 16.novembrī, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Kr.Valdemāra ielā 1

 DARBA KĀRTĪBA

1.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2017.gada 24.novembra lēmumā Nr.665 „Par nekustamo īpašumu daļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”

2.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

3.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000380032, Daugavpilī, pārdošanu

4.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000170035, Daugavpilī, pārdošanu

5.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313319, Dravnieku ielā 98D, Daugavpilī, pārdošanu

6.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313221, Dravnieku ielā 102B, Daugavpilī, pārdošanu

7.

Par dzīvojamās mājas Inženieru ielā 8, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.50 pārdošanu

8.

Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 32, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.3 pārdošanu

9.

Par dzīvojamās mājas Smilšu ielā 98, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.70 pārdošanu

10.

Par dzīvojamās mājas Smilšu ielā 94, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.39 pārdošanu

11.

Par dzīvojamās mājas Tartu ielā 21, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.45 pārdošanu

12.

Par dzīvojamās mājas Lauska ielā 16, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.20 pārdošanu

13.

Par dzīvojamās mājas Imperatora ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.1 pārdošanu

14.

Par dzīvokļu īpašumu Viestura ielā 13, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu

15.

Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 46, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.88  izsoles noteikumu apstiprināšanu

16.

Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 48, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.13  izsoles noteikumu apstiprināšanu

17.

Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 48, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.14  izsoles noteikumu apstiprināšanu

18.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000013119, Vienības ielas 15 rajonā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli

19.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000012306, Rīgas ielas 30 rajonā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli

20.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.605 „Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000013324, Rīgas ielā 28C, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Latgales Centrālajai bibliotēkai”

21.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.606 „Par nekustamā īpašuma Varšavas ielā 18, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nodarbinātības valsts aģentūrai”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta  vadītāja I.Funte

 

 

22.

Par Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 28.maija lēmuma Nr.215, 2021.gada 27.maija lēmuma Nr.328 un 2022.gada 11.augusta lēmuma Nr.535 atzīšanu par spēkā zaudējušu

23.

Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” pamatkapitālā

24.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2022.gada 14.jūlija lēmumā Nr.481

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs N.Jefimovs

 

 

25.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Invalīdu ar kustību traucējumiem biedrībai „Ilgas” no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Administratīvā departamenta vadītāja Ž.Kobzeva

 

 

26.

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas 29.poļu pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja A.Dubovska

 

 

27.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2020.gada 24.septembra lēmumā Nr.448 „Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un padotības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādi”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

 

 

28.

Par atbalstu projektam „Baltijas pieeja rīcībai ar plastmasas piesārņojumu aprites ekonomikas kontekstā” BALTIPLAST

 

Ziņotājs –  Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

 

 

29.

Par atbalstu projektam  un apropriācijas apstiprināšanu Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei „Daugavpils Futbola skola” pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”

 

Ziņotājs – Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Futbola skola” direktors D.Sarafaņuks

 

 

30.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centram „Inženieru arsenāls”

 

Ziņotājs – Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centra „Inženieru arsenāls” vadītājs R.Ķikusts

 

 

31.

Par apropriācijas palielināšanu Profesionālās izglītības kompetences centram „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”

 

Ziņotājs – Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” direktore I.Kokina

 

 

32.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādes „Sociālais dienests” pamatbudžeta programmās

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādes „Sociālais dienests” vadītāja p.i. M.Gerasimova

 

 

33.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Saistošie noteikumi par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai”

34.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2017.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta vadītāja vietniece M.Dimitrijeva

 

 

35.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības programmā „Vēlēšanu komisija”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Administratīvā departamenta Personāla un informācijas sistēmu vadības nodaļas vadītāja A.Kokina

 

 

36.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 10.jūnija lēmumā Nr.387

 

Ziņotājs –  SIA „Daugavpils ūdens” valdes locekle J.Lapinska