Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde Domes ziņas

81
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2021.gada 22.aprīlī, plkst.15.00 videokonferences režīmā

DARBA KĀRTĪBA

1.

SIA “Daugavpils ūdens” informatīvais ziņojums par Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” Nr.5.3.1.0/18/I/001 realizācijas gaitu un aktualitātēm

 

Ziņotājs – SIA “Daugavpils ūdens” Projektu ieviešanas vienības vadītāja A.Vasiļjeva

 

 

2.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Daugavpils pilsētas domei sabiedrisko organizāciju atbalstam

3.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

4.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva

 

 

5.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr.30 „Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”

6.

Par administratīvā pārkāpuma lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja I.Limbēna

 

 

7.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras pārskatu par darba plāna 2020.gadam izpildi un darba plānu 2021.gadam

8.

Par iestāšanos biedrībā „Latvijas Muzeju biedrība”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras direktore Ž.Kulakova

 

 

9.

Par apropriācijas palielināšanu Latgales Centrālās bibliotēkas pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”

 

Ziņotājs – Latgales Centrālās bibliotēkas vadītāja J.Šapkova

 

 

10.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei

11.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei

 

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

 

 

12.

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sakrālā mantojuma saglabāšanai

 

Ziņotājs –  Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītājas vietniece I.Ancāne

 

 

13.

Par projekta N.8.1.2.0/17/I/026 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu

 

Ziņotājs –  Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

 

 

14.

Par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta iestādēm un programmām

15.

Par dalību pasākumā un apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta iestādēm un programmām

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas vadītāja G.Vanaga

 

 

16.

Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Rīteiropas vērtības”

17.

Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Pārrobežu reģionālā kultūras mantojuma tūrisma paplašināšana” (CIRCUIT, LLI-326)

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

 

 

18.

Par nekustamā īpašuma Siguldas ielā 10E, nodošanu atsavināšanai

19.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 029 0812, Dzintaru ielā 74, Stropu ezera krastā, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā

20.

Par dzīvojamās mājas Akadēmiķa Graftio ielā 29, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.32 pārdošanu

21.

Par dzīvojamās mājas Cēsu ielā 16, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.66 pārdošanu

22.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000047305, Arodu ielā 97, Daugavpilī, 3/8 domājamo daļu pārdošanu

23.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000044824, Grodņas ielā 72, Daugavpilī, pārdošanu

24.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 12.maija lēmumā Nr.255

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte