Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde Domes ziņas

183
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2020.gada 19.novembrī, plkst.15.00 videokonferences režīmā

 

DARBA KĀRTĪBA

 

1.

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils 3.vidusskolas direktors V.Azarevičs

 

 

2.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras maksas pakalpojumi"

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras direktores p.i. Ž.Kulakova

 

 

3.

Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu konkursa kārtībā

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva

 

 

4.

Par apropriācijas pārdali Profesionālās izglītības kompetences centram „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”

5.

Par apropriācijas palielināšanu Profesionālās izglītības kompetences centram „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”

 

Ziņotājs –  Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” direktore I.Kokina

 

 

6.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”

 

Ziņotājs - Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors I.Utināns

 

 

7.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Vienības nams” pamatbudžeta apakšprogrammā starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem

8.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Vienības nams” vadītāja R.Osmane

 

 

9.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldei

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes vadītāja E.Kleščinska

 

 

10.

Par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta iestādēm un programmām

 

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

 

 

11.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”

 

Ziņotājs – Daugavpils Stropu pamatskolas attīstības centra direktore M.Raičonoka

 

 

12.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmām

13.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

14.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000360012, Daugavas ielas 65 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

15.

Par zemes vienības Stropu ielas rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

16.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 7609, daļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

17.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 10.decembra lēmumā Nr.879 „Par zemesgabalu iznomāšanu baznīcai pieguļošās teritorijas uzturēšanai un labiekārtošanai”

18.

Par nekustamā īpašuma iegādi pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

 

 

19.

Par Daugavpils pilsētas domes 2020.gada __. ______ saistošo noteikumu Nr.__ „Atbalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību” apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja L.Drozde

 

 

20.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšana par maznodrošinātu”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja H.Soldatjonoka

 

 

21.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšana par maznodrošinātu”

22.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra (2016.gada 22.decembrī (precizēts)) saistošajos noteikumos Nr.46 „Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes deputāts A.Elksniņš

 

 

23.

SIA “Daugavpils ūdens” informatīvais ziņojums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās – Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”  Nr.4.2.2.0/18/I/008 realizācijas gaitu un aktualitātēm (uz 16.11.2020.)

24.

SIA “Daugavpils ūdens” informatīvais ziņojums par Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” Nr.5.3.1.0/18/I/001 realizācijas gaitu un aktualitātēm (uz 16.11.2020.)

 

Ziņotājs – SIA “Daugavpils ūdens” Projektu ieviešanas vienības vadītāja A.Vasiļjeva

 

 

25.

AS „Daugavpils satiksme” informatīvais ziņojums par projekta  „Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” Nr.4.5.1.1/16/I/003 realizācijas gaitu un aktualitātēm (uz 13.11.2020.)

 

Ziņotājs – AS „Daugavpils satiksme” projekta vadītāja D.Briška

 

 

26.

PAS „Daugavpils siltumtīkli” ziņojums par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu virzību

 

Ziņotājs – PAS „Daugavpils siltumtīkli” projektu vadītāja L.Osecka