Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde (audio) Domes ziņas

96
Finanšu komitejas sēde (audio)

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde  2020.gada 14.maijā, plkst.15.00 videokonferences režīmā

Sēdes audio ieraksts pieejams šeit

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par  apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” pamatbudžeta programmām

 

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde”

vadītājs A.Pudāns

 

 

2.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” tehniskais direktors T.Binders

 

 

3.

Par projekta Nr.4.2.2.0/16/I/001 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu

4.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”

5.

Par atbalstu projektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.12, Muzeja ielā 10, Daugavpilī”

6.

Par atbalstu projektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.29, Vienības ielā 38B, Daugavpilī”

7.

Par atbalstu projektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes iestādes ēkā Turaidas ielā 36, Daugavpilī”

8.

Par grantu programmas „Impulss” realizāciju

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

 

 

9.

Par atbalstu projektam „Gastronomiskais tūrisma maršruts „Latgales šmakovkas ceļš”” un apropriācijas palielināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras direktore I.Maksimčika

 

 

10.

Par naudas balvas piešķiršanu par izglītojamo sasniegumiem

11.

Par grafika un provizorisko izmaksu apstiprināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes objektu aprīkošanai ar automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

 

 

12.

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sakrālā mantojuma saglabāšanai

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītājas vietniece I.Ancāne

 

 

13.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.44 „Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja I.Limbēna

 

 

14.

Par nekustamā īpašuma (ēku) Inženieru ielā 3, Daugavpilī sakārtošanu, konservāciju vai nojaukšanu

15.

Par kompensāciju izmaksu saistībā ar objekta „Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī” būvniecību un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītāja S.Pupiņa

 

 

16.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

17.

Par valstij piekrītošas mantas pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

18.

Par dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 35, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.31 pārdošanu

19.

Par nekustamā īpašuma Lielā ielā 49, Daugavpils, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai

20.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 31.maija lēmumā Nr.267 „Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 05000010137, Daugavpilī, Stadiona ielā 1, daļas bezatlīdzības lietošanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

 

 

21.

Par līdzekļu piešķiršanu Latgales Centrālās bibliotēkas darbinieku apbalvošanai un apropriācijas pārdali

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes deputāts V.Kononovs