Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde Domes ziņas

264
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2019.gada 17.decembrī, plkst.15.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” biedrībai „Ļeņingradas blokādes iedzīvotāju Daugavpils sabiedrība”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva

 

 

2.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 „Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”

3.

Par izveidoto vērtību nodošanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītājas p.i. E.Kuzmina

 

 

4.

Par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.32 – Malu ielā 7, Daugavpilī”, Nr.4.2.2.0/17/I/055 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu

5.

Par projekta „Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai”, Nr.3.3.1.0/17/I/045 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu

6.

Par projekta „Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta”, Nr.5.6.2.0/17/I/035 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu

7.

Par grozījumiem 10.10.2019. Daugavpils pilsētas domes lēmumā Nr.611 “Par līguma slēgšanu par aprīkojuma bezatlīdzības lietošanu ar Latgales reģiona attīstības aģentūru un aprīkojuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālās saimniecības pārvalde”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

 

 

8.

Par pakalpojuma līguma slēgšanu ar SIA „SOLLO LV”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora vietnieks K.Rasis

 

 

9.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283954, Butļerova ielā 1 k-6 – 104, Daugavpilī, pārdošanu

10.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000373355, Plotičku ielas 21A rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

11.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

12.

Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 001 0145, nodošanu atsavināšanai

13.

Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 029 2602, Tērvetes ielā 17, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

14.

Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 021 0022, pārņemšanu pašvaldības īpašumā

15.

Par lietošanas veida maiņu

16.

Par līguma par ārpuskārtas remonta un kārtējā remonta darbu izpildi pašvaldības īpašumā/valdījumā esošajās ēkās un dzīvojamās telpās noslēgšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

 

 

17.

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Daugavpils pilsētas pašvaldības 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam”” apstiprināšanu

18.

Par aizņēmuma ņemšanu projektam Nr.5.5.1.0/18/I/002 „Kultūras mantojuma objekta publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Daugavpils pilsētā”

19.

Par aizņēmuma ņemšanu projektam Nr.EKII-3/26 „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Daugavpils pilsētā”

20.

Par aizņēmuma ņemšanu projektam Nr.4.2.2.0/17/I/105 „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece