Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde Domes ziņas

266
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2019.gada 5.decembrī, plkst.15.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 10.oktobra lēmumā Nr.602 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” maksas pakalpojumu cenrādi”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” vadītājs A.Burunovs

 

 

2.

Par atbalstu dalībai projektā „Mārketinga kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai un popularizēšanai”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras direktore I.Maksimčika

 

 

3.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmām

4.

Par atbalstu projektiem un apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”

5.

Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 30, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Daugavpils vingrošanas skola „Harmonia””

6.

Par Daugavpils 1.speciālās pamatskolas reorganizāciju

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

 

 

7.

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja direktore I.Paura

 

 

8.

Par projekta Nr.8.1.2.0/17/I/020 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu

9.

Par projekta Nr.4.2.2.0/18/I/007 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu

10.

Par atbalstu projektam „Urbānā revitalizācija Daugavpils pilsētā kultūras vadības un uzņēmējdarbības kontekstā”

11.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 08.11.2018.lēmumā Nr.598 „Par atbalstu dalībai Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projektā LLI-402 „Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (akronīms – RISK FFREE) un sadarbības līguma slēgšanu”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

 

 

12.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102217, Balvu ielā 1C k-4 – 114, Daugavpilī, pārdošanu

13.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000312119, 2.Dāliju iela 6, Daugavpils, pārdošanu

14.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000360408, Lidotāju iela 34, Daugavpils, pārdošanu

15.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000360101, Lidotāju iela 36, Daugavpils, pārdošanu

16.

Par dzīvojamās mājas Miera ielā 16, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.32 pārdošanu

17.

Par dzīvojamās mājas Višķu ielā 28, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.22 pārdošanu

18.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000100093, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

19.

Par dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 35, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.31 nodošanu atsavināšanai

20.

Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 129A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sociālais dienests”

21.

Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 129A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”

22.

Par būvju Alejas ielā 111, Daugavpilī, nojaukšanu

23.

Par apbūves tiesības piešķiršanu zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 005 2018, Smilšu ielā 92, Daugavpilī, daļai

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

 

 

24.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Invalīdu sporta biedrībai „SOLIS PLUS” no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva

 

 

25.

Par aizņēmuma ņemšanu pamatkapitāla palielināšanai akciju sabiedrībai „Daugavpils satiksme” nodrošinot Kohēzijas fonda projekta „Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” līdzfinansējumu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece