Šobrīd Daugavpilī

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES SĒDE Pašvaldības ziņas

1009

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc  Daugavpils pilsētas domes  sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 

2022. gada 15. septembrī, plkst. 14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

 

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Profesionālās izglītības kompetences centra Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”.

Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” direktore Inguna Kokina

2.

Par Latgales Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu jaunajā redakcijā.

Latgales Centrālās bibliotēkas vadītāja Jelena Šapkova

3.

Par nekustamā īpašuma Valkas ielā 4, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

Daugavpils Iespēju vidusskolas direktore Ingrīda Brokāne

4.

Par grozījumu Daugavpils domes 2022.gada 24.februāra lēmumā Nr.75 „Par kustamās mantas atsavināšanu”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Administratīvā departamenta vadītāja Žanna Kobzeva

5.

Par grozījumu Daugavpils domes 2020.gada 28.maija lēmumā Nr.215 „Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” pamatkapitālā”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs Nikolajs Jefimovs

6.

Par kārtību, kādā Daugavpils valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļiem tiek piešķirts atpūtas laiks un kādā valdes locekļi paziņo par prombūtni.

 

7.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Individuālo sporta veidu skola” nolikumā.

 Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Ledus sporta skola” direktore Kristīne Alžāne

8.

Par interešu izglītības programmas apstiprināšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei „Daugavpils Individuālo sporta veidu skola”.

 

9.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Ledus sporta skola” nolikumā.

 

10.

Par interešu izglītības programmas apstiprināšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei „Daugavpils Ledus sporta skola”.

 

11.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola” nolikumā.

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola” direktors Nikolajs Čemodanovs

12.

Par interešu izglītības programmas apstiprināšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei „Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola”.

 

13.

Par interešu izglītības programmas apstiprināšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei „Daugavpils Futbola skola”.

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Futbola skola” direktors Deniss Sarafaņuks

14.

Par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta iestādēm un programmām.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja p.i. Aivis Romanovskis

15.

Par naudas balvas piešķiršanu sportistiem no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

 

16.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde” pamatbudžeta programmā „Vasaras atpūtas un sporta nometnes”.

 

17.

Par bērnu un jauniešu sporta vasaras nometņu ceļazīmes un ēdināšanas maksu.

 

18.

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2022.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžetu 2022.gadam”” apstiprināšanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece

19.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Aleksejs Nikolajevs

20.

Par dzīvojamās mājas Smilšu ielā 98, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.70 nodošanu atsavināšanai.

 

21.

Par dzīvojamās mājas Smilšu ielā 94, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.39 nodošanu atsavināšanai.

 

22.

Par dzīvojamās mājas Lauska ielā 16, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.20 nodošanu atsavināšanai.

 

23.

Par dzīvojamās mājas Ziemeļu ielā 8, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.13 pārdošanu.

 

24.

Par dzīvojamās mājas Puškina ielā 19, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.30 pārdošanu.

 

25.

Par dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 13, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.81 pārdošanu.

 

26.

Par dzīvojamās mājas Cēsu ielā 14, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.13 pārdošanu.

 

27.

Par dzīvojamās mājas Poligona ielā 58, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.60 izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

28.

Par dzīvojamās mājas Poligona ielā 48, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.48 izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

29.

Par dzīvojamās mājas Poligona ielā 48, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.59 izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

30.

Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 46, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.43 izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

31.

Par dzīvojamās mājas Cēsu ielā 22, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.16 izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

32.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000100026, Balvu ielā 61B, Daugavpilī, pārdošanu.

 

33.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000310817, Dravnieku ielā 11, Daugavpilī, pārdošanu.

 

34.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000301065, Vīnogu ielā 4A, Daugavpilī, pārdošanu.

 

35.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000020322, Tirgus ielā 11A, Daugavpilī, pārdošanu.

 

36.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102225, Balvu ielā 1C k-4 - 121, Daugavpilī, pārdošanu.

 

37.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000100127, Balvu ielā 1C k-33 - 1001, Daugavpilī, pārdošanu.

 

38.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000281415, Butļerova ielā 1 k-5 - 94, Daugavpilī, pārdošanu.

 

39.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283815, Butļerova ielā 1 k-1 - 6, Daugavpilī, pārdošanu.

 

40.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000070152, Spaļu ielā 4 k-1, Daugavpilī, pārdošanu.

 

41.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000048113, Varšavas ielā 50, Daugavpilī, ¾ domājamo daļu pārdošanu.

 

42.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.

 

43.

Par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem 05000170032, 05000170033 nodošanu atsavināšanai.

 

44.

Par nekustamo īpašumu, kadastra Nr.05000292602, Nr.05000292605, Nr.05000292603, nodošanu atsavināšanai.

 

45.

Par grozījumu Daugavpils domes 2022.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 “Par  Daugavpils valstspilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.

 

46.

Par zemes vienības, Viršu ielā12, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

 

47.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000220243, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

48.

Par Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 26.februāra lēmuma Nr.88 „Par detālplānojuma „Detālplānojums nekustamam īpašumam Dzintaru ielā 6/8, Daugavpilī” apstiprināšanu” atcelšanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Pilsētplānošanas nodaļas vadītājs Sergejs Trošimovs

49.

Par Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.11 „Par detālplānojuma zemesgabaliem Sporta ielas rajonā un tiem pieguļošā kvartāla starp Cietokšņa, Sporta, Kandavas ielām grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

 

50.

Par lokālplānojuma „Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 05000050701 un 05000050706, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidei Višķu ielā 34, Daugavpilī” red.1.0. nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

51.

Par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu, Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 12.pantā noteiktajā kārtībā.

Daugavpils pilsētas pašvaldības izpilddirektores vietnieks  Kārlis Rasis

 52.

Jautājums satur ierobežotas pieejamības informāciju, tiek izskatīts slēgtajā režīmā.

 

52.

Par ziņojuma par pārbaudes rezultātiem pieņemšanu zināšanai.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta vadītājs Ruslans Golovans

 

PAPILDJAUTĀJUMI

 

53.

Par izstāšanos no biedrības Eiroreģions “Ezeru zeme” un Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 22.jūnija lēmuma Nr.324 atzīšanu par spēku zaudējušu. 

Daugavpils pilsētas pašvaldības Administratīvā departamenta vadītāja Žanna Kobzeva