Šobrīd Daugavpilī

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES SĒDE Pašvaldības ziņas

1309

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā  (Zoom) 2022. gada 14. aprīlī, plkst. 12.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Nr. p.k.

 

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centram „Inženieru arsenāls”.

Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centra „Inženieru arsenāls” vadītājs Raitis Ķikusts

2.

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai.

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras administratore Kristīne Ivanova

3.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”.

Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” direktore Inguna Kokina

4.

Par apropriācijas palielināšanu Profesionālās izglītības kompetences centram „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”.

 

 

5.

Par atbalstu pasākuma „Pasaules spīdveja U-21 čempionāts” rīkošanai.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja p.i. Aivis Romanovskis

 

6.

Par grozījumiem no pamatbudžeta programmas „Sporta organizāciju atbalsts” piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma tāmē biedrībai „BALLBORDERBASKET”.

 

7.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai.

Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Linkevičs

8.

Par projekta Nr.4.2.2.0/18/I/006 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

9.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta apakšprogrammā „Pārējie investīciju projekti”.

 

10.

Par Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 “Daugavpils pilsētas Vidzemes ielā 134A un tai pieguļošās teritorijas detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

 

Pašvaldības pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītāja Santa Pupiņa

11.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 29.jūlija lēmumā Nr.497 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības pastāvīgo komisiju ievēlēšanu.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības Administratīvā departamenta vadītāja Žanna Kobzeva

 

12.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

13.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000131712, Aptiekas ielā 4, Daugavpilī, pārdošanu.

 

14.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313825, Begoniju ielā 59, Daugavpilī, pārdošanu.

 

15.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000311927, 4.Dāliju ielā 40, Daugavpilī, pārdošanu.

 

16.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.

 

17.

Par zemes gabala Viršu ielā 12, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.

 

18.

Par zemes gabala Arendoles ielā 1A, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.

 

19.

Par dzīvojamās mājas Minskas ielā 8, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.31 nodošanu atsavināšanai.

 

20.

Par dzīvojamās mājas Parādes ielā 15A, Daugavpilī, neapdzīvojamās telpas Nr.1B nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

21.

Par dzīvojamās mājas Tukuma ielā 108B, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.1 izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

22.

Par dzīvojamās mājas Tukuma ielā 108B, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4 izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

23.

Par dzīvojamās mājas Vidzemes ielā 39, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.1 izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

24.

Par dzīvojamās mājas 2.Pasažieru ielā 78, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.1 izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

25.

Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.447400020029  Lidotāju iela 4, Lociki, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads, daļas nomas tiesību izsoli.

 

26.

Par zemes gabala kadastra apzīmējums 05000070709 piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai.

 

27.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā Nr.446 “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu”.

 

28.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 005 1838, Jātnieku ielas 80 rajonā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli.

 

29.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu Andreja Pumpura ielā 147, Daugavpilī, ierakstīšanu zemesgrāmatā.