Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde Pašvaldības ziņas

1003

Daugavpils pilsētas domes Priekšsēdētājs  A.Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā  (Zoom) 2021.gada 23.septembrī, plkst.14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

 

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

 

1.

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu direktoru/vadītāju mēneša darba algas likmju apstiprināšanu.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

2.

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksām.

 

 

3.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā „Izglītojamo ēdināšana”.

 

 

4.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei.

 

 

5.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Profesionālās izglītības kompetences centra Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai „Saules skola”.

Profesionālās izglītības kompetences centra Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai „Saules skola” direktore Inguna Kokina

6.

Par naudas balvas piešķiršanu sportistiem un viņu treneriem un apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde”.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja p.i. Imants Lagodskis

7.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Linkevičs

 

8.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” budžeta programmām.

 

  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs Aivars Pudāns

 

9.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu inventarizācijas noteikumu apstiprināšanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede Evelīna Ugarinko

 

10.

Par noteikumu apstiprināšanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece

 

11.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” un grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmā „Investīciju projekti (izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti)”.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

12.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 28.janvāra lēmumā Nr.22 „Par pašvaldības budžeta iestāžu vadītāju algu likmēm”.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības Vispārējās nodaļas personāla speciāliste Anna Kokina

 

13.

Par Administratīvā departamenta izveidošanu.

Pašvaldības lietu pārvaldniece Žanna Kobzeva

 

14.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.44 „Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta vadītāja vietniece Marina Dimitrijeva

15.

Par saistošo noteikumu „Saistošie noteikumi par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai” apstiprināšanu.

 

 

16.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”.

 

 

17.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2005.gada 11.augusts saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”.

 

 

18.

Par PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” zaudējumu kompensāciju.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs Jevgeņijs Oļenovs

 

19.

Par Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 22.oktobra lēmuma Nr.533 atzīšanu par spēku zaudējušu.

 

Daugavpils Futbola skala direktora p.i. Vladimirs Šteinbergs

 

20.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000311915, Dāliju ielā 21, Daugavpilī, pārdošanu.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

21.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000142121, Vaboļu ielā 34, Daugavpilī, pārdošanu.

 

 

22.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000300913, Vīnogu ielā 34, Daugavpilī, pārdošanu.

 

 

23.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283709, Butļerova ielā garāžu bloks, Daugavpilī, domājamo daļu pārdošanu.

 

 

24.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000100139, Balvu ielā 1C k-33 - 530, Daugavpilī, pārdošanu.

 

 

25.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000151407, Lielajā ielā, Daugavas krastā, Daugavpilī, nomas tiesību izsoli.

 

 

26.

Par Daugavpils domes saistošo noteikumu „Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas ar atsavināšanas tiesībām īres līguma slēgšanas saistošie noteikumi” apstiprināšanu.

 

 

27.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 013 0511, Daugavpilī, sadali.

 

 

28.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 017 2810, Daugavpilī, sadali.

 

 

29.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 022 0370, Daugavpilī, sadali.

 

 

30.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 034 0818, Daugavpilī, sadali.

 

 

31.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 038 0633, Daugavpilī, sadali.

 

 

32.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Arodu ielā 18, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

 

33.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti. 

 

 

34.

Par sakņu dārzu nomas tiesību izbeigšanu.