Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēde Pašvaldības ziņas

884

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2024.gada 16.maijā, plkst.14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 27. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 8 “Daugavpils valstspilsētas pašvaldības nolikums”.

Pielikums 1

Pielikums 2

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš

2.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Transporta komisijas nolikuma apstiprināšanu.

 

3.

Par grozījumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes
“Komunālās saimniecības pārvalde” nolikumā.

 

4.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 23.septembra noteikumos Nr.5 “Noteikumi par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, grozījumu veikšanu, izpildi un kontroli”.

 

5.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei  “Daugavpils valstspilsētas vēlēšanu komisija”.

 

6.

Par grozījumiem pašvaldības budžeta programmās.

 

7.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” pamatbudžeta programmai „Sakrālā mantojuma saglabāšana”.

 

8.

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sakrālā mantojuma saglabāšanai. (Atzinums)

 

9.

Par līdzekļu atgriešanu pašvaldības pamatbudžeta programmai “Līdzekļi projektu realizācijai”.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Aleksejs Vasiļjevs

10.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde” pamatbudžeta programmā „Apropriācijas rezerve izglītības iestādēm”.

 

11.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde” pamatbudžeta programmā „Mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegāde”.

 

12.

Par apropriācijas grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola” pamatbudžeta programmā „Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu darbības nodrošināšana”.

 

13.

Par atļauju slēgt sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru.

Pielikums 1

Pielikums 2

Pielikums 3

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāte Nataļja Kožanova

14.

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Baltijas Starptautisko akadēmiju.

Pielikums

 

15.

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Valsts izglītības satura centru par atbalsta programmas “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” īstenošanu.

Pielikums

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāte Viktorija Sporāne-Hudojana

16.

Par naudas balvas piešķiršanu sportistiem un viņu treneriem no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

 

17.

Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Daugavpils Zinātņu vidusskola”.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Anatolijs Gržibovskis

18.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Daugavpils Valstspilsētas vidusskola” pamatbudžeta programmā „Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu darbības nodrošināšana”.

 

19.

Par  Daugavpils  valstspilsētas  pašvaldības nekustamā īpašuma uzskaiti.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Mihails Lavrenovs

20.

Par nekustamā īpašuma Silikātu ielas 8 rajonā, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 003 0030, ieguldīšanu PAS “Daugavpils siltumtīkli” pamatkapitālā.

 

21.

Par energotaupības projekta īstenošanu.

 

22.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2024. gada 14. marta lēmuma Nr. 118 atcelšanu un grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2015. gada 16. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 21 “Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Daugavpils pilsētā”.

Pielikums 1

Pielikums 2

 

23.

Par saistošo noteikumu “Par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu Daugavpils valstspilsētā” apstiprināšanu.

Pielikums 1

Pielikums 2

 

24.

Par saistošo noteikumu “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā” apstiprināšanu.

Pielikums 1

Pielikums 2

 

25.

Par saistošo noteikumu “Par publiskā lietošanā nodotu pašvaldības zaļo zonu un stādījumu aizsardzību Daugavpils valstspilsētā” apstiprināšanu.

Pielikums 1

Pielikums 2

 

26.

Par līdzekļu piešķiršanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Komunālās saimniecības pārvalde” no pašvaldības pamatbudžeta programmas “Līdzekļi projektu realizācijai”.

 

27.

Par tiesībām stāvēt un braukt pa Daugavpils valstspilsētas Rīgas ielu.

 

28.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.

 

29.

Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 007 0714, nodošanu atsavināšanai.

 

30.

Par dzīvojamās mājas Akadēmiķa Graftio ielā 29, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.86 nodošanu atsavināšanai.

 

31.

Par dzīvojamai mājai Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Daugavpilī, funkcionāli nepieciešamās zemes vienības apstiprināšanu.

 

32.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 015 1834 (kad.Nr.0500 015 1834), Daugavpilī, sadali.

 

33.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 029 2728 (kad.Nr.0500 029 2728), Daugavpilī, sadali.

Pielikums 1

 

34.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 038 0002 (kad.Nr.0500 038 1014), Daugavpilī, sadali.

Pielikums 1

 

35.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 036 0019 (kad.Nr.0500 036 0406), Vaļņu ielā 4C, Daugavpilī, sadali.

Pielikums

 

36.

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūru “Rīgas digitālā aģentūra”.

Pielikums

 

37.

Par dzīvokļu īpašumu – mākslinieku darbnīcu, Enerģētiķu šķērsielā 6, Daugavpilī, pārdošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

Pielikums

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks
Valērijs Kononovs

38.

Par zemes vienības Stadiona ielā 6B, Daugavpilī, domājamo daļu pārdošanu.

 

39.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 46-28, Daugavpilī, pārdošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

Pielikums

 

40.

Par dzīvojamās mājas Inženieru ielā 8, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.11 pārdošanu.

 

41.

Par dzīvojamās mājas Tartu ielā 11, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.91 pārdošanu.

 

42.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 025 0014, Čiekuru ielas 12 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu.

 

43.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 022 0276, Jāņogu ielas 44A rajonā, Daugavpilī, pārdošanu.

 

44.

Par zemes vienības, kadastra Nr.0500 010 2628, Balvu ielā 1C k-29-914, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

Pielikums

 

45.

Par zemes vienības, kadastra Nr.0500 004 7418, Miera ielā 129, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

Pielikums

 

46.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 008 0086, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

Pielikums

 

47.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 031 2847, Flokšu ielā 64, Daugavpilī, pārdošanu.

 

48.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 027 0029, Stropu ielas 43 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu.

 

49.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 030 1006, Dravnieku ielā 123, Daugavpilī, pārdošanu.

 

50.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 010 1703, Balvu ielā 1C k-20-698, Daugavpilī, pārdošanu.

 

51.

Par tiesībām piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai - SIA "DORF".

 

52.

Par nekustamā īpašuma, Nr.05000221601, daļas pārdošanu izsolē.

Pielikums

 

53.

Par zemes vienības Ormaņu ielas 7 rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu.

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!