Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēde Pašvaldības ziņas

878

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1  2024.gada 28.martā, plkst.12.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par aizņēmuma ņemšanu Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna projektam Nr.1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/020 “Energoefektivitātes un infrastruktūras uzlabošana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības ēkā Vidzemes ielā 41A”.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš

2.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžeta iestādēm.

Pielikums 1

Pielikums 2

Pielikums 3

Pielikums 4

Pielikums 5

 

3.

Par grozījumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2022.gada 24.novembra lēmumā Nr.792 “Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” pamatkapitālā”.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Igors Aleksejevs

4.

Par kustamās mantas atsavināšanu.

 

5.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Interešu izglītības programmu licencēšanas un neformālās izglītības programmu atļauju izsniegšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Anatolijs Gržibovskis

6.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2024.gada __.__________  saistošo noteikumu Nr.___  „Par interešu izglītības programmu licencēšanu”apstiprināšanu.

 

7.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Latgales Centrālā bibliotēka” pamatbudžeta programmā “Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”.

Pielikums 1

Pielikums 2

 

8.

Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Mākslu izglītības kompetences centrs “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola”” pamatbudžeta programmā “Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”.

 

9.

Par apropriācijas palielināšanu un līdzekļu piešķiršanu Daugavpils valstspilsētas Pašvaldības iestādei “Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde” pamatbudžeta programmā “Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”.

 

10.

Par apropriācijas grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Centra vidusskola” pamatbudžeta programmā “Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”.

 

 11.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Daugavpils Valsts ģimnāzija” pamatbudžeta programmā “Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu darbības nodrošināšana”.

 

 12.

Par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta programmām.

 

 13.

 Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs” pamatbudžeta programmā “Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu darbības nodrošināšana”.

 

14.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada 9.februāra lēmumā Nr.36 “Par bērnu un jauniešu sporta nometņu ceļazīmes un ēdināšanas maksu".

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāte Līvija Jankovska

 15.

 Par naudas balvas piešķiršanu sportistiem no pašvaldības pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

 

 16.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei "Daugavpils Sporta skola" pamatbudžeta programmā "Iestādes darbības nodrošināšana".

Pielikums

 

 17.

Par atbalstu pasākuma “Starptautiskās mūsdienu deju sporta sacensības “DAUGAVPILS OPEN 2024”” rīkošanai.

 

 18.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Rotko muzejs” pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”.

 

 19.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Mihails Lavrenovs

20.

Par nekustamo īpašumu Ezeru ielā 56 un Ezeru ielā 58, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.

 

21.

Par apbūves tiesības piešķiršanu uz zemes vienību Jelgavas ielas 1C rajonā, Daugavpilī.

Pielikums 1

Pielikums 2

 

22.

Par dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 319V, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.16 nodošanu atsavināšanai.

 

23.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa lēmumā Nr.159 “Par  zemes gabala daļas Daugavpilī, Rīgas ielā 39, bezatlīdzības lietošanu.

 

24.

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 0500 025 0511 (kad.Nr.0500 025 0511), 0500 025 0510 (kad.Nr.0500 025 0510) un 0500 025 0015 (kad.Nr.0500 025 0515), Daugavpilī, zemes robežu pārkārtošanu

Pielikums

 

25.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000045395, Avotu ielā 19 k-5, Daugavpilī, pārdošanu.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Kononovs

26.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000103108, Kraujas ielā 1A k-2, 21, Daugavpilī, pārdošanu.

 

27.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000103110, Kraujas ielā 1A k-2, 23, Daugavpilī, pārdošanu.

 

28.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000103214, Kraujas ielā 1A k-5, 101, Daugavpilī, pārdošanu.

 

29.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000151512, Sēlijas ielā 55, Daugavpilī, pārdošanu.

 

30.

Par grozījumiem  Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.marta lēmumā Nr.141

 

31.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības dzīvokļu īpašumu izsoļu (no 05.02.2024. līdz 06.03.2024.) rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līgumu slēgšanu

 

32.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.13 Vienības ielā 3, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

 

33.

Par zemes vienības Artilērijas ielā 38, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

 

34.

Par grozījumiem  Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 11.februāra lēmumā Nr.82

 

35.

Par  Daugavpils  valstspilsētas  pašvaldības nekustamo īpašumu  uzskaiti

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!