Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēde Pašvaldības ziņas

1618

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2024.gada 11. janvārī, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2017. gada 24. novembra saistošajos noteikumos Nr. 44 “Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai”.

Pielikums

Paskaidrojuma raksts

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš

2.

Par atbalstu projektam “Ieguldījumi ilgtspējīgai mežsaimniecībai, apakšpasākumā: “Jaunaudžu retināšana””.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Igors Aleksejevs

3.

Par sabiedriskā transporta pieturu nosaukumu pārdēvēšanu.

 

4.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Valērijs Kononovs

5.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000080426, Piekrastes ielā 10 k-2-54, Daugavpilī, pārdošanu.

 

6.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000301532, Asteru ielā 24, Daugavpilī, pārdošanu.

 

7.

Par zemes vienības Ezeru ielā 67, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

Pielikums

 

8.

Par zemes vienības Ventspils ielā 147, Daugavpilī, elektroniskās izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!