Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēde Pašvaldības ziņas

2004

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2023.gada 31.augustā, plkst.14.00,un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par grozījumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils pilsētas pašvaldības policija” nolikumā.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš

2.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Vienības nams” vadītājas Regīnas Osmanes atbrīvošanu  no ieņemamā amata.

 

3.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola” direktora Nikolaja Čemodanova atbrīvošanu  no ieņemamā amata.

 

4.

Informatīvais ziņojums par SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” darbības rezultātiem.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāte Iveta Jukšinska

 

5.

Par naudas balvu piešķiršanu par izglītojamo sasniegumiem.

Pielikums

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Aleksejs Vasiļjevs

6.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” pamatbudžeta programmai „Atkritumu apsaimniekošana”.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Kononovs

7.

Par atbalstu projektiem un apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Jaunatnes lietu un sporta pārvalde”.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Anatolijs Gržibovskis

8.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Jaunatnes lietu un sporta pārvalde”.

 

9.

Par apropriācijas pārdali Mākslu izglītības kompetences centram „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola Saules skola” pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”.

 

10.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu gatavību 2023./2024.mācību gadam.

Pielikums

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāte Līvija Jankovska

11.

Par Daugavpils domes 2023.gada ____ saistošo noteikumu Nr.____ “Par vietām un teritorijām Daugavpilī, kurās nav atļauts organizēt azartspēles” apstiprināšanu.

 

12.

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru.

Pielikums

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Igors Aleksejevs

13.

Par Vienošanās par 2017.gada 31.janvāra deleģēšanas līguma izmaiņām noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana-D”.

Pielikums

 

14.

Par nekustamā īpašuma atsavināšanas pamatnoteikumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībās.

Pielikums

 

15.

Par Daugavpils valstpilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Mihails Lavrenovs

16.

Par grozījumiem zemes vienības Dzintaru un Kokneses ielas krustojumā, Daugavpilī, Apbūves tiesības līgumā.

 

17.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.

 

18.

Par dzīvojamās mājas Miera ielā 64, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.12 nodošanu atsavināšanai.

 

19.

Par dzīvojamās mājas Višķu ielā 32, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.17 nodošanu atsavināšanai.

 

20.

Par dzīvojamās mājas Krustpils ielā 2, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.16 nodošanu atsavināšanai.

 

21.

Par dzīvojamās mājas Šaurā ielā 29, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.21pārdošanu.

 

22.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000390206, Daugavas ielā 113, Daugavpilī, pārdošanu.

 

23.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000049517, Avotu ielā 19 k-11, Daugavpilī, pārdošanu.

 

24.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102307, Balvu ielā 1C k-3 - 62, Daugavpilī, pārdošanu.

 

25.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101867, Balvu ielā 1C k-19 - 688, Daugavpilī, pārdošanu.

 

26.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283752, Butļerova ielā 1 k-8 - 330, Daugavpilī, pārdošanu.

 

27.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000061036, Klusā iela 18 k-1- 48, Daugavpilī, pārdošanu.

 

28.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000049029, Drujas ielā 18A k-5, Daugavpilī, pārdošanu.

 

29.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000049028, Drujas ielā 18A k-6, Daugavpilī, pārdošanu.

 

30.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000049027, Drujas ielā 18A k-7, Daugavpilī, pārdošanu.

 

31.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000049026, Drujas ielā 18A k-8, Daugavpilī, pārdošanu.

 

32.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000049025, Drujas ielā 18A k-9, Daugavpilī, pārdošanu.

 

33.

Par zemes vienības Kaiju ielā 3A, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

Pielikums

 

34.

Par zemes vienības Kārklu ielā 16A, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

35.

Par zemes vienības Zirņu ielā 3, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

Pielikums

 

36.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada __. ______ noteikumu Nr.__ „Norēķinu kārtība par Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu uzturēšanu, apsaimniekošanu un līdzdalību kopīpašumā esošās daļas uzturēšanā” apstiprināšanu.

Pielikums

 

37.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!