Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas kārtējā domes sēde (video) Domes ziņas

783

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas kārtējo domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2020.gada 24.septembrī, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

 

1.

Par Līvijas Drozdes iecelšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītājas amatā

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore Sabīne Šņepste

2.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.februāra lēmumā Nr.90 „Par pašvaldības budžeta iestāžu vadītāju algu likmēm”

Daugavpils pilsētas domes personāla speciāliste Anna Kokina

3.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Invalīdu ar kustību traucējumiem biedrībai „Ilgas” no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Žanna Kobzeva

4.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Antihitleriskās koalīcijas cīnītāju Daugavpils biedrība” no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

 

5.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 12.oktobra lēmumā Nr.567 “Par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komisiju ievēlēšanu”

 

6.

Par projekta „Dialogue Daugavpils development” pieteikumu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētas  Eiropas Savienības programmas „Erasmus+ :Jaunatne darbībā” 3.pamatdarbības  „Atbalsts politikas reformai” 2020.gada 3.projektu pieteikumu konkursam

Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas vadītāja Gunita Vanaga

7.

Par projekta „Experience  exchange experiments” pieteikumu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētas Eiropas Savienības programmas „Eiropas Solidaritātes korpuss” aktivitātes „Brīvprātīgais darbs” 2020.gada 3.projektu pieteikumu konkursam

 

8.

Par projekta „Cooperation challenge” pieteikumu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētais Eiropas Savienības programmas „Eiropas Solidaritātes korpuss” aktivitātes „Brīvprātīgais darbs” 2020.gada 3.projektu pieteikumu konkursam

 

9.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas domei pamatbudžeta programmā „Bāriņtiesa”

Daugavpils pilsētas Bāriņtiesas priekšsēdētāja Elita Praņevska

 

10.

Par apropriācijas pārdali Latgales Centrālās bibliotēkas pamatbudžeta programmā  „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”

Latgales Centrālās bibliotēkas vadītāja Jeļena Šapkova

11.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Vienības nams” pamatbudžeta apakšprogrammās starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Vienības nams” vadītāja Regīna Osmane

12.

Par apropriācijas pārdali Kultūras pārvaldei

Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes vadītāja Eleonora Kleščinska

13.

Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 92, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā invalīdu sporta biedrībai „SOLIS PLUS”

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Kultūras pils” vadītājs Aleksandrs Rudzs

 

14.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 15.augusta lēmumā Nr.494 „Par Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes „Kultūras pils” maksas pakalpojumu cenrādī

 

15.

Par līdzekļu ieplānošanu Novadpētniecības un mākslas muzeja kompleksa pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja vadītāja Ruta Ģiptere

16.

Par 2010.gada 11.novembra saistošo noteikumu Nr.40 “Naudas balvas izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītājs Juris Stivriņš

17.

Par noteikumu „Kārtība, kādā piešķir naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā” apstiprināšanu

 

18.

Par noteikumu „Kārtība, kādā tiek piešķirts finansējums no pamatbudžeta programmas „Augstāko sasniegumu un jauno perspektīvo sportistu atbalsts”” apstiprināšanu

 

19.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” nolikumā

 

20.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas domei

 

21.

Par aizņēmuma ņemšanu projektam Nr.5.6.2.0/17/I/035 „Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta”

Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece

22.

Par aizņēmuma ņemšanu projekta Nr.9.3.1.1/19/I/003 „Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai” finansēšanai

 

23.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”

Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” direktore Inguna Kokina

24.

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

25.

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

 

26.

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksām

 

27.

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu direktoru/vadītāju mēneša darba algas likmju apstiprināšanu

 

28.

Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei

 

29.

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un padotības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādi

 

30.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.48 „Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam”

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vecākā juriste Lilija Žuromska

31.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.21”Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi”

 

32.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 24.oktobra lēmumā Nr.636 „Par pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” maksas pakalpojumu cenrādi”

 

33.

Par līdzekļu piešķiršanu un apropriācijas pārdali

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

34.

 

Par atbalstu projektam Nr.LLI - 472

 

35.

Par projekta „Daugavpils pilsētas Križu rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstība”, Nr.5.6.2.0/17/I/029 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu

 

36.

Par Križu rūpnieciskajā zonā, Daugavpilī  jaunizbūvēto centralizēto ūdensvada un sadzīves kanalizācijas sistēmu ieguldīšanu SIA „Daugavpils ūdens” pamatkapitālā

 

37.

Par atbalstu projektam „Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā II kārta”

AS „Daugavpils satiksme” projekta vadītāja Dagnija Briška

38.

Par galvojumu akciju sabiedrībai „Daugavpils satiksme”

 

39.

Par galvojumu akciju sabiedrībai „Daugavpils satiksme” investīciju projekta īstenošanai

 

40.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā Nr.446 “Par speciālistam izīrējamās telpas statusa noteikšanu”

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

41.

Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 10, Daugavpilī, dzīvokļu īpašuma Nr.35 nodošanu atsavināšanai

 

42.

Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 16, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4 pārdošanu

 

43.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102675, Balvu ielā 1C k-31-953, Daugavpilī, pārdošanu

 

44.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101458, Balvu ielā 1A k-530, Daugavpilī, pārdošanu

 

45.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101930, Balvu ielā 1C k-2-206, Daugavpilī, pārdošanu

 

46.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102004, Balvu ielā 1C k-3-166, Daugavpilī, pārdošanu

 

47.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101730, Balvu ielā 1C k-17-601, Daugavpilī, pārdošanu

 

48.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000061640, Bauskas ielā 114 k-2-65, Daugavpilī, pārdošanu

 

49.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101943, Balvu ielā 1C k-2-235A, Daugavpilī, pārdošanu

 

50.

Par nekustamā īpašuma Poligona ielā 48-78, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sociālais dienests”

 

51.

Par zemes vienības Fabrikas ielā 22, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

 

52.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Daugavpils pilsētas domes dzimtsarakstu nodaļas telpu interjera Raiņa ielā 27, Daugavpilī, risinājuma izstrādei

 

53.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

 

54.

Par zemes vienības Ceriņu ielā 70, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

 

55.

Par zemes vienības Kauņas ielā 184B, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

 

 

56.

Par informatīvo ziņojumu par pārbaudēm SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Daugavpils pilsētas domes deputāts Andrejs Elksniņš