Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde Pašvaldības ziņas

893

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks A.Vasiļjevs sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2023.gada 12.janvārī, plkst.14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 30, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Harmonia”.

Daugavpils domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Aleksejs Vasiļjevs

2.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.

Daugavpils domes Īpašuma un mājokļu komitejas priekšsēdētājs Mihails Lavrenovs

3.

Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 6, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.27 nodošanu atsavināšanai.

 

4.

Par dzīvojamās mājas Birķeneļu ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.5 nodošanu atsavināšanai.

 

5.

Par 2020.gada 17.marta nomas līguma Nr.ZN 4/2020, darbības termiņa pagarināšanu.

 

6.

Par dzīvojamai mājai Cietokšņa ielā 15, Daugavpilī, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala apstiprināšanu.

 

7.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.

 

8.

Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu ierīkošanai.

 

9.

Par sakņu dārzu nomas tiesību izbeigšanu.