Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde Pašvaldības ziņas

820

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes  sēdi  Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2022.gada 29.decembrī, plkst.14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par grozījumu Daugavpils domes 2022.gada 12.maija lēmumā Nr.282 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Vienības nams” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Vienības nams” vadītāja Regīna Osmane

2.

Par grozījumu Daugavpils domes 2016.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras maksas pakalpojumi”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras direktores p.i. Jeļena Aferonoka

3.

Par Mākslu izglītības kompetences centra “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola Saules skola” nolikuma apstiprināšanu.

Profesionālās izglītības kompetences centra “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola Saules skola direktore Inguna Kokina

4.

Par Mākslu izglītības kompetences centra “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola Saules skola” Attīstības un investīciju stratēģijas 2023.-2027.gadam apstiprināšanu.

 

5.

Par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja Marina Gerasimova

6.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.48 „Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam”.

 

7.

Par 2021.gada 11.novembra deleģēšanas līguma ar SIA „Daugavpils Olimpiskais centrs” pagarināšanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta vadītāja vietniece Marina Dimitrijeva

8.

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

9.

Par atbalstu projektam „Zaļā enerģija viedām pilsētām” SmartGreen.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

10.

Par Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.

 

Pašvaldības Juridiskā departamenta Iekšējas inspekcijas nodaļas vadītāja Inga Limbēna

11.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības struktūrvienību nolikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem.

 

12.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā.

 

13.

Par pašvaldības iestādes “Daugavpils pilsētas bāriņtiesa” izveidošanu.

 

14.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2022.gada 24.februāra lēmumā Nr.80 „Par Kultūras pils sporta zāles Smilšu ielā 92, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „BALLBORDERBASKET””.

SIA „Daugavpils Olimpiskais centrs” valdes loceklis Vladimirs Šteinbergs

15.

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2022.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžetu 2022.gadam”” apstiprināšanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece

16.

Par apbūves tiesības piešķiršanu uz zemes vienības Piekrastes ielā 14, Daugavpilī, daļu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Aleksejs Nikolajevs

17.

 

Par apbūves tiesības piešķiršanu uz zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000220018, Daugavpilī, daļu.

 

18.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101667, Balvu ielā 1C k-6 – 427, Daugavpilī, pārdošanu.

 

19.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101670, Balvu ielā 1C k-6 – 432, Daugavpilī, pārdošanu.

 

20.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101429, Balvu ielā 1C k-8 – 349, Daugavpilī, pārdošanu.

 

21.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101318, Balvu ielā 1C k-16 – 569, Daugavpilī, pārdošanu.

 

22.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000060565, Bauskas ielā 114 k-1 – 67, Daugavpilī, pārdošanu.

 

23.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000060809, Klusajā ielā 18 k-2 – 51, Daugavpilī, pārdošanu.

 

24.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000060810, Klusajā ielā 18 k-2 – 52, Daugavpilī, pārdošanu.

 

25.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313736, Begoniju ielā 21D, Daugavpilī, pārdošanu.

 

26.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000312611, Īrisu ielā 78, Daugavpilī, pārdošanu.

 

27.

Par zemes vienības Bauskas ielas 76B rajonā, Daugavpilī, pārdošanu.

 

28.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000220199, Daugavpilī, pārdošanu.

 

29.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000044828, Daugavpilī, pārdošanu. 

 

30.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000131731, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

31.

Par zemes vienības, Irbenāju ielā 6, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

32.

Par zemes vienības, Stāvā iela 14A, Daugavpils, pārdošanu izsolē.

 

33.

Par dzīvojamās mājas Rīgas ielā 83A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.2 izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

34.

Par dzīvojamās mājas Vienības ielā 3, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.13 izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

35.

Par dzīvojamās mājas Nometņu ielā 17, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.8 izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

36.

Par dzīvojamās mājas Tukuma ielā 119, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.2 izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

37.

Par dzīvokļu īpašumu Andreja Pumpura ielā 147, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

38.

Par grozījumiem Daugavpils domes 15.09.2022.lēmumā Nr.611 „Par dzīvojamās mājas Poligona ielā 48, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.48 izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

 

39.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.

 

40.

Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.05000350620 nodošanu atsavināšanai.

 

41.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 24.novembra lēmumā Nr.664 „Par nekustamā īpašuma Alejas ielā 68-1A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādei „Baltkrievu kultūras centrs”.

 

 

42.

Par 2022.gada 5.septembra nomas līguma Nr.ZN 11/2022, darbības termiņa pagarināšanu.

 

43.

Par zemes vienības, kadastra Nr.05000270210, Atpūtas ielā 30,

Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu.

 

 

44.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2022.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 “Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.

 

 

45.

Par grozījumiem  Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 11.februāra lēmumā Nr.83.

 

 

46.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000340019, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.