Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde Pašvaldības ziņas

1879

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes  sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2022.gada 24.novembrī, plkst.14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu.

Daugavpils pilsētas 29.poļu pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Anžela Dubovska

2.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2020.gada 24.septembra lēmumā Nr.448 „Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un padotības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādi”.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

3.

 

Par komisijas izveidošanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”” statusa noteikšanai.

 

4.

Par apropriācijas palielināšanu Profesionālās izglītības kompetences centram „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”.

Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” direktore Inguna Kokina

5.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centram „Inženieru arsenāls”.

Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centra „Inženieru arsenāls” vadītājs Raitis Ķikusts

6.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādes „Sociālais dienests” pamatbudžeta programmās.

Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādes „Sociālais dienests” vadītāja p.i. Marina Gerasimova

7.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.21 “Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi”.

 

8.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” Ģimenes mājas “Pīlādzis” nolikumā.

 

9.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” nolikumā.

 

10.

Par atbalstu projektam  un apropriācijas apstiprināšanu Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei „Daugavpils Futbola skola” pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”.

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Futbola skola” direktors Deniss Sarafaņuks

11.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 10.jūnija lēmumā Nr.387.

SIA „Daugavpils ūdens” valdes locekle Jeļena Lapinska

12.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Invalīdu ar kustību traucējumiem biedrībai „Ilgas” no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Administratīvā departamenta vadītāja Žanna Kobzeva

13.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības programmā „Vēlēšanu komisija”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Administratīvā departamenta Personāla un informācijas sistēmu vadības nodaļas vadītāja Anna Kokina

14.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītāja  iecelšanu amatā.

 

15.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” vadītāja  iecelšanu amatā.

 

16.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja Inga Limbēna

17.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Saistošie noteikumi par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta vadītāja vietniece Marina Dimitrijeva

18.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2017.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”.

 

19.

Par atbalstu projektam „Baltijas pieeja rīcībai ar plastmasas piesārņojumu aprites ekonomikas kontekstā” BALTIPLAST.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

20.

Par Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 28.maija lēmuma Nr.215, 2021.gada 27.maija lēmuma Nr.328 un 2022.gada 11.augusta lēmuma Nr.535 atzīšanu par spēkā zaudējušu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs Nikolajs Jefimovs

21.

Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” pamatkapitālā.

 

22.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2022.gada 14.jūlija lēmumā Nr.481.

 

23.

Par lokālplānojuma „Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 05000050701 un 05000050706, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidei Višķu ielā 34, Daugavpilī” redakcijas 1.0. apstiprināšanu.

 

Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta

Pilsētplānošanas nodaļas vadītājs Sergejs Trošimovs

24.

Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības nekustamo īpašumu  uzskaiti.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta  vadītāja Ivonna Funte

25.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2017.gada 24.novembra lēmumā Nr.665 „Par nekustamo īpašumu daļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”.

 

26.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.

 

27.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000380032, Daugavpilī, pārdošanu.

 

28.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000170035, Daugavpilī, pārdošanu.

 

29.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313319, Dravnieku ielā 98D, Daugavpilī, pārdošanu.

 

30.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313221, Dravnieku ielā 102B, Daugavpilī, pārdošanu.

 

31.

Par dzīvojamās mājas Inženieru ielā 8, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.50 pārdošanu.

 

32.

Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 32, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.3 pārdošanu.

 

33.

Par dzīvojamās mājas Smilšu ielā 98, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.70 pārdošanu.

 

34.

Par dzīvojamās mājas Smilšu ielā 94, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.39 pārdošanu.

 

35.

Par dzīvojamās mājas Tartu ielā 21, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.45 pārdošanu.

 

36.

Par dzīvojamās mājas Lauska ielā 16, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.20 pārdošanu.

 

37.

Par dzīvojamās mājas Imperatora ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.1 pārdošanu.

 

38.

Par dzīvokļu īpašumu Viestura ielā 13, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

39.

Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 46, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.88  izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

40.

Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 48, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.13  izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

41.

Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 48, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.14  izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

42.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000013119, Vienības ielas 15 rajonā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli.

 

43.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000012306, Rīgas ielas 30 rajonā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli.

 

44.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.605 „Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000013324, Rīgas ielā 28C, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Latgales Centrālajai bibliotēkai”.

 

45.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.606 „Par nekustamā īpašuma Varšavas ielā 18, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nodarbinātības valsts aģentūrai”.

 

46.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 039 0328, Daugavpilī, sadali.

 

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!