Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde Pašvaldības ziņas

687

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes  sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2022.gada 10.novembrī, plkst.14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par apropriācijas grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmās.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

2.

Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”.

 

3.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2017.gada 24.novembra lēmumā Nr.666 Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000013324, Rīgas ielā 28C, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sociālais dienests”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītājas p.i. Marina Gerasimova

4.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2020.gada 29.decembra lēmumā Nr.714 „Par nekustamā īpašuma K.Valdemāra ielā 13, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sociālais dienests”.

 

5.

Par nekustamā īpašuma 18.Novembra ielā 197V, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sociālais dienests”.

 

6.

Par grozījumu Daugavpils domes 2021.gada 14.oktobra noteikumos Nr.6 „Par kārtību, kādā tiek piešķirts finansējums sporta organizācijām”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja p.i. Aivis Romanovskis

7.

Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Daugavpils valstspilsētas Investīciju plāna aktualizāciju.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

8.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārdošanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Latgales Laiks” un kapitālu daļu (akciju) pārdošanas noteikumu apstiprināšanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs Nikolajs Jefimovs

9.

Par apbalvojuma Gada balva piešķiršanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Administratīvā departamenta vadītājas vietniece Inese Saveļjeva

10.

Par apbalvojuma „Mūža ieguldījums” piešķiršanu.

 

11.

Par grozījumu Daugavpils domes 2021.gada 14.oktobra lēmumā Nr.652 „Par pārvaldīšanas līguma un deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA „Daugavpils Olimpiskais centrs”.

SIA „Daugavpils Olimpiskais centrs” valdes loceklis Vladimirs Šteinbergs

12.

Par pilnvarojumu Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai.

Juridiskā departamenta Iekšejās inspekcijas nodaļas vadītāja Inga Limbēna

13.

Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības nekustamo īpašumu  uzskaiti.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta  vadītāja Ivonna Funte

14.

Par grozījumu  Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.336 .

 

15.

Par grozījumiem  Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.marta lēmumā Nr.141

 

16.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.

 

17.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 001 7321, Daugavpilī, sadali.

 

18.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 018 1725, Daugavpilī, sadali.

 

19.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000392817, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

20.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000340020, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

21.

Par zemes vienības, Vidzemes ielā 80, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

22.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000172461, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu.

 

23.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 9.novembra lēmumā Nr.1054 “Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu vajadzībām”

 

24.

Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu ierīkošanai