Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde Pašvaldības ziņas

1184

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2022.gada 28.jūlijā, plkst.14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības aģentūras  „Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra” 2021.gada publisko pārskatu

Pašvaldības Tūrisma attīstības un informācijas aģentūras direktore Žanna Kulakova

2.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras vidējā termiņa darbības stratēģijas 2022.-2024.gadam apstiprināšanu

 

3

Par grozījumu Daugavpils domes 2016.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras maksas pakalpojumi”

 

4

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas  aģentūras pamatbudžeta programmām

 

5.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Invalīdu ar kustību traucējumiem biedrībai „Ilgas” no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Daugavpils pilsētas pašvaldības Administratīvā departamenta vadītāja Žanna Kobzeva

6.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Vienības nams”

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Vienības nams” vadītāja R.Osmane

7.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta programmā „Bāriņtiesa”

Daugavpils pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja E.Praņevska

8.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādes „Sociālais dienests” pamatbudžeta programmā

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja L.Drozde

9.

Par zemes gabalu un projekta Nr,LLI-472 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu

Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta vadītājas vietniece Svetlana Krapivina

 10.

Par kārtību, kādā izvērtē Daugavpils valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa noslodzi un izsniedz atļauju amatu savienošanai

Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs Nikolajs Jefimovs

11.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības un  Daugavpils Universitātes aģentūras „Daugavpils Sporta medicīnas centrs” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”

Daugavpils pilsētas pašvaldības un  Daugavpils Universitātes aģentūras „Daugavpils Sporta medicīnas centrs” direktora p.i. J.Sokolova

12.

Par naudas balvas piešķiršanu sportistiem un apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta apakšprogrammām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde”

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja p.i. A.Romanovskis

13.

Par grozījumu Daugavpils domes 2020.gada 24.septembra noteikumos Nr.6 „Kārtība, kādā piešķir naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā”

 

14.

Par interešu izglītības programmas apstiprināšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei „Daugavpils Futbola skola”

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Futbola skola” direktors D.Sarafaņuks

15.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Futbola skola” nolikumā

 

16.

Par apropriācijas palielināšanu  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei pamatbudžeta programmā „Vasaras atpūtas un sporta nometnes”

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības satura nodaļas vadītāja Ināra Sprindžuka

17.

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

 

18.

Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības nekustamo īpašumu  uzskaiti

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

19.

Par nekustamo īpašumu maiņu

 

20.

Par nekustamo īpašumu maiņu

 

21.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000070901,  Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

 

22.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

 

23.

Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 05000080153 nodošanu atsavināšanai

 

24.

Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 05000220199 nodošanu atsavināšanai

 

25.

Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 05000392817 nodošanu atsavināšanai

 

26.

Par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem 05000130016, 05000130017, 05000130018 nodošanu atsavināšanai

 

27.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313013, Salviju ielā 14, Daugavpilī, pārdošanu

 

28.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000320620, Mazajā Viršu ielā 12, Daugavpilī, pārdošanu

 

29.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000310147, Dravnieku ielā 50A, Daugavpilī, pārdošanu

 

30.

Par zemes vienības Daugavas ielas 107 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

 

31.

Par zemes vienības Artilērijas ielā 32B, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

 

32.

Par zemes vienības Artilērijas ielā 32C, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

 

33.

Par zemes vienības Artilērijas ielā 32E, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

 

34.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000044013, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

 

35.

Par dzīvojamās mājas Inženieru ielā 8, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.50 nodošanu atsavināšanai

 

36.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 2.Pasažieru ielā 78, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

 

 

37.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 029 0046, Daugavpilī, sadali

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!