Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde Pašvaldības ziņas

1852

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā  (Zoom) 2022.gada 17.martā, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras pārskatu par darba plāna 2021.gadam izpildi un darba plānu 2022.gadam.

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras vadītāja Žanna Kulakova

2.

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu.

 

3.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram.

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra vadītāja Gaļina Ļipovskaja

4.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” budžeta programmām.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs Aivars Pudāns

5.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvaldei un apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta iestādēm un programmām.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvaldes vecākā kultūras pasākumu organizatore Diāna Soldāne

6.

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu.

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas direktore Gaļina Smuļko

7.

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai.

 

8.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei pamatbudžeta programmā  „Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu darbības nodrošināšana”.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

9.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta apakšprogrammai „Izglītības iestāžu, tai skaitā pirmsskolas izglītības iestāžu investīciju projekti”.

 

10.

Par dalību pasākumā un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmai „Jauniešu vasaras nodarbināšanas pasākumi”.

 

11.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmai „Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšana”.

 

12.

Par apropriācijas grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”.

 

13.

Par Daugavpils Centra  vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.

 

14.

Par grozījumiem J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolas nolikumā.

 

15.

Par Daugavpils Iespēju  vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.

 

16.

Par Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.

 

17.

Par Daugavpils Zinātņu vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.

 

18.

Par Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.

 

19.

Par naudas balvas piešķiršanu sportistiem no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja p.i. Aivis Romanovskis

20.

Par apropriācijas palielināšanu Daudzfunkcionālajam sociālo pakalpojumu centram „Priedīte”.

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra „Priedīte” vadītāja p.i. Elita Kuzmina

21.

Par apropriācijas palielināšanu Profesionālās izglītības kompetences centram „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”.

Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” direktore Inguna Kokina

22.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” nolikumā.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja Līvija Drozde

23.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” maksas pakalpojumu cenrādi.

 

24.

Par atbalstu projektam „Daugavpils cietokšņa Mihaila vārtu AMI”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

25.

Par Daugavpils domes 2022.gada 27.janvāra lēmuma Nr.27 atcelšanu un deleģēšanas līguma noslēgšanu ar akciju sabiedrību „Daugavpils satiksme”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs Nikolajs Jefimovs

26.

Par aizņēmuma ņemšanu projektam Nr.5.6.2.0/20/I/019 „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība III kārta”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece

27.

Par investīciju projekta „Miera ielas pārbūve posmā no Kauņas ielas līdz Dobeles ielai, Daugavpilī” īstenošanu.

 

28.

Par investīciju projekta „Gājēju ietves Lielā ielā posmā no Silenes ielas līdz pilsētas robežai un Silenes ielā no Lielās ielas līdz Daugavpils robežai, pārbūve” īstenošanu.

 

29.

Par grozījumu Daugavpils domes 26.augusta lēmumā Nr.532 “Par Daugavpils pilsētas vēlēšanu komisijas ievēlēšanu”

Daugavpils pilsētas pašvaldības Administratīvā departamenta vadītāja Žanna Kobzeva

30.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 29.jūlija lēmumā Nr.497 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības pastāvīgo komisiju ievēlēšanu”.

 

31.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

32.

Par nekustamā īpašuma Siguldas ielā 10E, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

33.

Par dzīvokļu īpašuma Nr.2 Plāteru ielā 11, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

34.

Par dzīvojamās mājas Birķeneļu ielā 7, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.6 izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

35.

Par dzīvojamās mājas Arhitektu ielā 20, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.23 pārdošanu.

 

36.

Par dzīvojamās mājas Malu ielā 9, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.55 pārdošanu.

 

37.

Par dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 76, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.10 pārdošanu.

 

38.

Par dzīvokļu īpašumu nodošanu atsavināšanai.

 

39.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.

 

40.

Par zemes gabala ar kadastra  apzīmējumu 0500 007 0901 nodošanu atsavināšanai.

 

41.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000260317, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

 

42.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000080086, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

43.

Par zemes vienības Butļerova ielā 1 k-8 -187, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

44.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000221813, Daugavpilī, pārdošanu.

 

45.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000372610, Mazās Ezeru ielas 5 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu.

 

46.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000362401, Vaļņu ielas rajonā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli.

 

47.

Par nekustamā īpašuma iegādi pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai.

 

48.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā Nr.446 “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu”.