Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde Pašvaldības ziņas

702

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs  A.Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā  (Zoom) 2021.gada 29.decembrī, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par grozījumu ar Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 27.decembra lēmumu Nr.695 apstiprinātajos “Noteikumos par izglītojamo skaitu Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu pamatizglītības un vidējās izglītības apguvē”.

Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes vadītāja  Marina Isupova

 

2.

Par stipendiju fonda izveidošanu PIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” profesionālās vidējās izglītības programmās izglītojamo atbalstam.

Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” direktore Ingna Kokina

3.

Par naudas balvas piešķiršanu sportistiem un apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja p.i. Imants Lagodskis

 

4.

Par īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA „Daugavpils Olimpiskais centrs”.

 

5.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” nolikumā.

 

 

 

6.

Par atļauju uzņemties ilgtermiņa saistības un noslēgt Vispārīgo vienošanos.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs Aivars Pudāns

 

7.

Par izdevumu apstiprināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” Ģimenes mājas „Pīlādzis” bērnu un jauniešu uzturēšanai.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja Līvija Drozde

8.

Par deleģēšanas līguma izpildes uzsākšanu.

SIA „Daugavpils Olimpiskais centrs” valdes loceklis Vladimirs Šteinbergs

 

9.

Par grozījumu Daugavpils domes 2021.gada 27.maija lēmumā Nr.328 „Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” pamatkapitālā un apropriācijas pārdali”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs Nikolajs Jefimovs

 

10.

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2021.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžetu 2021.gadam”” apstiprināšanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece

11.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamā īpašumu uzskaiti

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

12.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102048, Balvu ielā 1C k-3 – 322, Daugavpilī, pārdošanu.

 

13.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283720, Butļerova ielā 1 k-8 – 303, Daugavpilī, pārdošanu.

 

14.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000312830, Flokšu ielā 40, Daugavpilī, pārdošanu.

 

15.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000390206, Daugavas ielā 113, Daugavpilī, pārdošanu.

 

16.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000311342, 2.Kumelīšu ielā 9, Daugavpilī, pārdošanu.

 

17.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000260309, 18.novembra ielā 340, Daugavpilī, pārdošanu.

 

18.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000211230, Apšu ielas 27 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

19.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000142315, Kaļķu ielas 12A rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

20.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000292404, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

21.

Par dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 76, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.10 nodošanu atsavināšanai.

 

22.

Par nekustamā īpašuma Birķeneļu ielā 7-6, Daugavpilī, atsavināšanu.

 

23.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.

 

24.

Par Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmuma Nr.472, 2017.gada 11.augusta lēmuma Nr.419, 2017.gada 29.decembra lēmuma Nr.747, 2018.gada 31.maija lēmuma Nr.257, 2018.gada 23.augusta lēmuma Nr.441, 2018.gada 27.decembra lēmuma Nr.699, 2019.gada 28.jūnija lēmuma Nr.427 un 2019.gada 12.decembra lēmuma Nr.779 atzīšanu par spēkā zaudējušu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības vecākā referente Tatjana Kraševska

25.

Par Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24.novembra lēmuma Nr.631, 2017.gada 25.maija lēmuma Nr.252, 2017.gada 29.decembra lēmuma Nr.748, 2018.gada 31.maija lēmuma Nr.255, 2018.gada 23.augusta lēmuma Nr.440, 2018.gada 13.decembra lēmuma Nr.678, 2019.gada 28.jūnija lēmuma Nr.428, 2019.gada 12.decembra lēmuma Nr.780 un 2020.gada 26.novembra lēmuma Nr.611 atzīšanu par spēkā zaudējušu.

 

26.

Par Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 31.maija lēmuma Nr.258 un 2018.gada 23.augusta lēmuma Nr.439 atzīšanu par spēkā zaudējušu.

 

27.

Par Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 24.augusta lēmuma Nr.463, 2017.gada 29.decembra lēmuma Nr.749 un 2018.gada 31.maija lēmuma Nr.256 atzīšanu par spēkā zaudējušu.

 

28.

Par Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 21.jūnija lēmuma Nr.330 un 2017.gada 29.decembra lēmuma Nr.750 atzīšanu par spēkā zaudējušu.

 

29.

Par Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 13.decembra lēmuma Nr.677 atzīšanu par spēkā zaudējušu.

 

30.

Par Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24.marta lēmuma Nr.124, 2016.gada 14.jūlija lēmuma Nr.371, 2016.gada 30.augusta lēmuma Nr.451, 2016.gada 24.novembra lēmuma Nr.630, 2017.gada 29.decembra lēmuma Nr.746, 2018.gada 31.maija lēmuma Nr.254, 2019.gada 17.janvāra lēmuma Nr.8 un 2019.gada 12.decembra lēmuma Nr.781 atzīšanu par spēkā zaudējušu.

 

 

31.

Par Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmuma Nr.409 un 2016.gada 30.augusta lēmuma Nr.450 atzīšanu par spēkā zaudējušu.