Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde Pašvaldības ziņas

791

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs  A.Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā  (Zoom) 2021.gada 16.decembrī, plkst.14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai.

 

 Daugavpils 3.vidusskolas direktors Vitālijs Azarevičs

2.

Par nekustamā īpašuma, Raiņa ielā 30, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Harmonia”.

 

3.

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai.

Daugavpils 17.vidusskolas direktors Ivars Šķinčs

4.

Par Daugavpils 17.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.

 

5.

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai.

Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja direktore Irina Paura

 

6.

Par apropriācijas grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmās.

 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

7.

Par apropriācijas grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā  „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”.

 

8.

Par Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība”  nolikuma apstiprināšanu.

 

 

9.

Par apropriācijas pārdali Profesionālās izglītības kompetences centram „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola””.

Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” direktore Inguna Kokina

10.

Par naudas balvas piešķiršanu sportistam un viņa trenerim un apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde”.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja p.i. Imants Lagodskis

11.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde”  budžeta programmām.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs Aivars Pudāns

12.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests”  pamatbudžeta programmām.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītājas p.i. Rimma Vavilova

13.

Par apbalvojuma „Goda daugavpilietis” piešķiršanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Administratīvā departamenta vadītājas vietniece Inese Saveļjeva

14.

Par apropriācijas samazināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmā  „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

15.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2017.gada 12.oktobra saistošajos noteikumos Nr.38 "Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas Lielā Stropu ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu"

Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja Inga Limbēna

16.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā.

 

17.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2021. gada 29. jūlija lēmumā Nr.497 ”Par Daugavpils pilsētas pašvaldības  pastāvīgo komisiju ievēlēšanu”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Administratīvā departamenta vadītāja Žanna Kobzeva

18.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

19.

Par dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 47, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.44 pārdošanu.

 

20.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000210622, Apšu ielā 11, Daugavpilī, pārdošanu.

 

21.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000312912, Begoniju ielā 14, Daugavpilī, pārdošanu.

 

 

22.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000350405, Vaļņu ielas rajonā, Daugavpilī, pārdošanu.

 

23.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000292405, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

24.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.

 

25.

Par Daugavpils domes 2021.gada __”_______ saistošo noteikumu Nr.__ „Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu” apstiprināšanu.

 

26.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 11.februāra lēmumā Nr.83.

 

27.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.337.

 

28.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 11.februara lēmumā Nr.81.