Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde Pašvaldības ziņas

674

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs  A.Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā  (Zoom) 2021.gada 11.novembrī, plkst.14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par nekustamo īpašumu maiņu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

2.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.14 Cēsu ielā 22, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

3.

Par zemes gabalu, kadastra apzīmējumi 0500 016 0816 un 0500 016 0127, piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai.

 

4.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.

 

5.

Par dzīvokļu īpašumu nodošanu atsavināšanai.

 

6.

Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 05000380514 nodošanu atsavināšanai.

 

7.

Par zemes gabala Ozolu ielas 2 rajonā, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.

 

8.

Par grozījumu zemes vienības Gaismas ielā 2A, Daugavpilī, Apbūves tiesības līgumā.

 

9.

Par dzīvojamās mājas Akadēmiķa Graftio ielā 29, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.133 pārdošanu.

 

10.

Par dzīvojamās mājas Krimuldas ielā 57, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.2 pārdošanu.

 

11.

Par dzīvojamās mājas Bauskas ielā 7, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.22 pārdošanu.

 

12.

Par dzīvojamās mājas Šaurā ielā 25A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.59 pārdošanu.

 

13.

Par dzīvojamās mājas Plāteru ielā 11, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.2 izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

14.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000060008, 18.novembra ielas 214 rajonā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli.

 

15.

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai.

Daugavpils 9.vidusskolas direktors Arturs Fedotovs

16.

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai.

Daugavpils 10.vidusskolas direktore Valija Salna

17

Par Daugavpils pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.

 

Daugavpils pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece M.Kalinka

18.

Par grozījumu veikšanu Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei „Daugavpils Ledus sporta skola” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana” un līdzekļu plānošanu 2022.gadā āra slidotavas darbības nodrošināšanai.

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Ledus sporta skola” direktore Kristīne Alžāne

 

19.

Par apbalvojuma Gada balva piešķiršanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Administratīvā departamenta vadītājas vietniece Inese Saveļjeva

20.

Par apbalvojuma “ Mūža ieguldījums” piešķiršanu.

 

21.

Par ilgtermiņa ieguldījumu nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” grāmatvedības uzskaitē.

Daugavpils pilsētas pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra vadītāja Gaļina Ļipovskaja

22.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2017.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.21 „Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja Līvija Drozde

23.

Par īpašuma Raiņa ielā 69, Daugavpilī nodošanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei grāmatvedības uzskaitē (pielikums).

 

24.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” nolikumā.

 

25.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2019.gada 24.oktobra lēmumā Nr.636 “Par pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” maksas pakalpojumu cenrādi”.

 

26.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvaldes budžeta programmām.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvaldes vecākā kultūras pasākumu organizatore Diāna Soldāne

27.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” budžeta programmām.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs Aivars Pudāns

28.

Par projekta „Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai”, Nr.9.3.1.1/19/I/003 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

29.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumā Nr.455 „Par atbalstu projektam Nr.LII-472”.

 

30.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”.

 

31.

Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam apstiprināšanu.

 

32.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 30.01.2021. noteikumos Nr.1 „Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība”.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs Nikolajs Jefimovs

33.

Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Pilsētvides mitrāju pārvaldība Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā” LII-472 (Urb-Area) īstenošanai.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece

34.

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Daugavpils pilsētas pašvaldības 2021.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2021.gadam”” apstiprināšanu.