Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde Pašvaldības ziņas

725

Daugavpils pilsētas domes Priekšsēdētājs  A.Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi videokonferences režīmā 2021.gada 28.oktobrī, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par apropriācijas palielināšanu Profesionālās izglītības kompetences centram “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola”” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”.

Profesionālās izglītības kompetences centra Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai „Saules skola” direktore Inguna Kokina

2.

Par nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Daugava Chess”

Latgales Centrālās bibliotēkas vadītāja Jeļena Šapkova

3.

Par apropriācijas palielināšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei „Daugavpils Futbola skola” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes “Daugavpils Futbola skola” direktora p.i. Vladimirs Šteinbergs

4.

Par grozījumu Daugavpils domes lēmumā Nr.557 “Par pilnvarojumu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei”.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

5.

Par īpašumu Varšavas ielā 45, Varšavas ielā 45B, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības grāmatvedības uzkaitē.

 

6.

Par grozījumu Daugavpils domes 2021.gada 2.septembra  lēmumā Nr.558 “Par izglītojamo ēdināšanas nodrošināšanu  attālināta izglītības ieguves procesa laikā 2021./2022.mācību gadā”.

 

7.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei

 

8.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei

 

9.

Par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta iestādēm un programmām

 

10.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”

 

11.

Par izveidoto vērtību nodošanu projektu „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes iestādes ēkā, Turaidas ielā 36, Daugavpilī” un „Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai” ietvaros

Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta Projektu nodaļas vadītāja Dagnija Briška

12.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali starp Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmām

 

13.

Par Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 16.jūlija lēmuma Nr.289 atzīšanu par spēku zaudējušu

 

14.

Par atļauju Dmitrijam Kuročkinam savienot amatus

Daugavpils pilsētas pašvaldības lietu pārvaldnieces p.i. Inese Saveļjeva

15.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”

Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja Inga Limbēna

16.

Par grozījumu Daugavpils domes 2016.gada 08.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”

 

17.

Par Saeimas pirmajā lasījumā pieņemto likumprojektu “Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā” (NR.1171/Lp13)

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš

18.

Par administratīvā pārkāpuma lietu par Būvniecības likumā minētajiem pārkāpumiem izskatīšanu

Pašvaldības administratīvās komisijas priekšsēdētāja Ruta Velika

19.

Par dzīvojamās mājas Arhitektu ielā 20, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.23 nodošanu atsavināšanai

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

20.

Par dzīvojamās mājas Kauņas ielā 136, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4 nodošanu atsavināšanai

 

21.

Par dzīvojamās mājas Malu ielā 9, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.55 nodošanu atsavināšanai

 

22.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

 

23.

Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 05000080086 nodošanu atsavināšanai

 

24.

Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 05000220243 nodošanu atsavināšanai

 

25.

Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 05000292404 nodošanu atsavināšanai

 

26.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils domei pamatbudžeta apakšprogrammā „Pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”

 

27.

Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000320117, ieguldīšanu PAS „Daugavpils siltumtīkli” pamatkapitālā

 

28.

Par zemes vienības Kārklu ielā 16, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

 

29.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 9.septembra lēmumā Nr.590 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanas zemesgrāmatā”