Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde Pašvaldības ziņas

383

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs  A.Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi videokonferences režīmā 2021.gada 14.oktobrī, plkst.14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

2.

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai.

 

3.

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai.

 

4.

Par nekustamā īpašuma, Aveņu ielā 40, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „LATGALES TAEKVONDO CENTRS JITAE”

Daugavpils 16.vidusskolas direktore Olga Dukšinska

5.

Par nekustamā īpašuma, Valkas ielā 4, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Latgales taekvondo centrs JITAE”.

Daugavpils 15.vidusskolas direktors Anatolijs Gržibovskis

6.

Par nekustamā īpašuma, Valkas ielā 4, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „SENSUAL”.

 

7.

Par nekustamā īpašuma, Valkas ielā 4, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Sikspārnis D”.

 

8.

Par finansiālā atbalsta sniegšanu centralizēto ūdenssaimniecības tīklu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

SIA “Daugavpils ūdens” valdes locekle Jeļena Lapinska

9.

Par īpašuma Raiņa ielā 69, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei grāmatvedības uzkaitē.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītāja Līvija Drozde

10.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei „Daugavpils Ledus sporta skola” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”.

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Ledus sporta skola” direktore Kristīne Alžāne

11.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali starp pašvaldības budžeta iestādēm.

 

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes “Individuālo sporta veidu skola” direktore Anna Titova

12.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei „Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”.

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola” direktors Nikolajs Čemodanovs

13.

Par saistošo noteikumu „Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu izglītības ieguvei pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs” apstiprināšanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja p.i. Imants Lagodskis

14.

Par noteikumu „Kārtība, kādā tiek piešķirts finansējums sporta organizācijām” apstiprināšanu.

 

15.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” budžeta programmām.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs  Aivars Pudāns

16.

Par pārvaldīšanas līguma un deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA „Daugavpils Olimpiskais centrs”.

SIA „Daugavpils Olimpiskais centrs” valdes loceklis Vladimirs Šteinbergs

17.

Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos līguma „Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta ziņojuma sniegšana par Daugavpils pilsētas pašvaldības 2021., 2022., 2023., un 2024.gada konsolidēto pārskatu” izpildes nodrošināšanai.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede Evelīna Ugarinko

18.

Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam apstiprināšanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

19.

Par Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.4 “Zemesgabalu, Daugavpilī, Dzintaru ielas rajonā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītāja Santa Pupiņa

20.

Par Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 15.aprīļa saistošo noteikumu Nr.16 “Lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībai Liginišķu ielas rajonā šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidei” izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

 

21.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

22.

Par dzīvokļu īpašumu Tukuma ielā 108B, Daugavpilī, atsavināšanu.

 

23.

Par nekustamā īpašuma Vidzemes ielā 39-1, Daugavpilī, atsavināšanu.

 

24.

Par nekustamā īpašuma 2.Pasažievu ielā 78-1, Daugavpilī, atsavināšanu.

 

25.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313840, Begoniju ielā 25, Daugavpilī, pārdošanu.

 

26.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000300854, Jasmīnu ielā 61, Daugavpilī, pārdošanu.

 

27.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000041229, Ventspils ielā 141, Daugavpilī, pārdošanu.

 

28.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000042123, Puškina ielas 32 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu.

 

29.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000270227, Stropu ielas 43 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu.

 

30.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000290064, Daugavpilī, pārdošanu.

 

31.

Par nekustamā īpašuma Siguldas ielā 10E, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

32.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000390347, Meža ielas 24 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

33.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000012306, Rīgas ielas 26 rajonā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli.

 

34.

Par atteikumu nodot atsavināšanai zemes gabalu 18.novembra ielā 220, Daugavpilī.

 

35.

Par nekustamā īpašuma iegādi pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai.

 

36.

Par nekustamā īpašuma iegādi pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai.

 

37.

Par nekustamā īpašuma iegādi pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai.

 

38.

Par nekustamā īpašuma iegādi pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai.

 

39.

Par nekustamā īpašuma iegādi pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai.

 

40.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000016502, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

 

41.

Par zemes vienības 1.Kumelīšu ielā 10,  Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

42.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes lēmumos “Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu ierīkošanai”.

 

43.

Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu ierīkošanai.

 

44.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.

 

45.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 039 2817, Daugavpilī, robežu koriģēšanu.