Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde Pašvaldības ziņas

1302

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks A.Vasiļjevs sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā  (Zoom) 2021.gada 9.septembrī, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja pamatbudžeta programmām.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs” vadītāja Ruta Ģiptere

 2.

Par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu.

 

3.

Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 92, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā invalīdu sporta biedrībai „SOLIS PLUS”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Kultūras pils” vadītājs Aleksandrs Rudzs

4.

Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 92, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „May & Wonderland”.

 

5.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmā „Bāriņtiesa”.

Daugavpils pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja Elita Praņevska

6.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes nolikumā.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja  Marina Isupova

7.

Par Daugavpils pilsētas 27. pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.

Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Nataļja Isate

8.

Par Daugavpils pilsētas 28. pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.

Daugavpils pilsētas 28.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Vija Larionova

9.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” budžeta programmām.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs Aivars Pudāns

10.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti".

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītāja Līvija Drozde

11.

 Par naudas balvas piešķiršanu sportistiem un viņu treneriem un apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde”.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” juriste Valērija Petrova

12.

 Par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde”.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja p.i. Imants Lagodskis

13.

 Par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta iestādēm.

 

14.

 Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde”.

 

15.

  Par grozījumu Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas nolikumā.

Domes Īpašuma un mājokļu komitejas priekšsēdētājs Mihails Lavrenovs

16.

  Par apropriācijas palielināšanu un pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmām.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

17.

 Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 25.februāra lēmumā Nr.100 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada Attīstības plānošanas komisijas izveidošanu”.

 

18.

Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada Attīstības programmas 2022.-2027.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.

 

19.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 13.maija lēmumā Nr.269  “Par iestādes nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā”.

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “Priedīte” vadītāja Ludmila Smikova

20.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101779, Balvu ielā 1C k-21 – 731, Daugavpilī, pārdošanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

21.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102557, Balvu ielā 1C k-23 – 766, Daugavpilī, pārdošanu.

 

22.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283856, Butļerova ielā 1 k-2 – 32, Daugavpilī, pārdošanu.

 

23.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000153117, Brjanskas ielā 24A, Daugavpilī, pārdošanu.

 

24.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000301416, Jasmīnu ielā 18, Daugavpilī, pārdošanu.

 

25.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000200104, Rūpniecības ielā 1S, Daugavpilī, pārdošanu.

 

26.

Par dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 21, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.2 pārdošanu.

 

27.

Par dzīvojamās mājas Bauskas ielā 39, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.2 pārdošanu.

 

28.

Par dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 84, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.67 nodošanu atsavināšanai.

 

29.

Par dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.59 nodošanu atsavināšanai.

 

30.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.

 

31.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 2306, Rīgas ielas 26 rajonā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli.

 

32.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 2306, Rīgas ielas 65 rajonā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli.

 

33.

Par nodomu protokola noslēgšanu.

 

34.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.

 

35.

Par nekustamā īpašuma Ezeru ielā 20, Daugavpilī,

kadastra Nr.0500 034 0203, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.