Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde Domes ziņas

1446

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā  (Zoom) 2021.gada 26.augustā, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par Daugavpils 15.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.

Daugavpils 15.vidusskolas direktors Anatolijs Gržibovskis

2.

Par Daugavpils pilsētas 15.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.

Daugavpils pilsētas 15.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Nadīna Ļahoviča

3.

Par iecelšanu Daugavpils pilsētas 30.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatā.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

4.

Par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta iestādēm.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja p.i. Imants Lagodskis

5.

Par atbalstu pasākumu rīkošanai.

 

6.

Par nekustamā īpašuma Stropu ielā 40, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai.

 

7.

Par nekustamā īpašuma Stropu ielā 40, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Latgales ūdens sporta veidu centrs „Dinaburg””.

 

8.

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu un ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu tāmes palielināšanu Marka Rotko mākslas centram.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” vadītāja p.i. Zane Melāne

9.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītāja Līvija Drozde

10.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 “Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Daugavpils pilsētā”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja Inga Limbēna

11.

Par atļauju Jānim Girdjukam savienot amatus.

Daugavpils pilsētas pašvaldības lietu pārvaldniece Žanna Kobzeva

12.

Par Daugavpils pilsētas vēlēšanu komisijas ievēlēšanu.

 

13.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta nolikumā.

Daugavpils domes Juridiskā departamenta vadītājs Ruslans Golovans

14.

Par līguma izbeigšanu ar biedrību “Futbola centrs Daugavpils”.

 

15.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 2.aprīļa lēmumā Nr.162 „Par Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora iecelšanu”.

Daugavpils domes Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs Jevgeņijs Oļenovs

16.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā Nr.446 “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

17.

Par grozījumu Daugavpils plisētas domes 2021.gada 29.jūlija lēmumā Nr.486.

 

18.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.

 

19.

Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 029 2405, nodošanu atsavināšanai.

 

20.

Par dzīvojamās mājas Kauņas ielā 7, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.108 nodošanu atsavināšanai.

 

21.

Par dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 43, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.60 nodošanu atsavināšanai.

 

22.

Par dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 15, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.92 nodošanu atsavināšanai.

 

23.

Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 92, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Daugavpils teātris”.

 

24.

Par kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

25.

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 0500 027 0701, 0500 027 0702 0500 027 0703, Daugavpilī, apvienošanu.

 

26.

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 0500 027 1302, 0500 027 0801 0500 027 0802, 0500 027 0803, Daugavpilī, apvienošanu.

 

27.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000320013, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.