Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde Domes ziņas

772

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi videokonferences režīmā 2021.gada 10.jūnijā, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu  Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldei.

Daugavpils pilsētas domes  Kultūras pārvaldes vadītāja Eleonora Kleščinska

 

2.

Par Daugavpils pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.

Daugavpils pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Jekaterīna Jankovska

3.

Par Daugavpils pilsētas 8.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.

Daugavpils pilsētas 8.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas pienākumu izpildītāja                  A.Poļeščuka

4.

Par Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.

Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Arvita Jukša

5.

Par Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.

Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Mārīte Grigorjeva

6.

Par Daugavpils Vienības pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.

Daugavpils Vienības pamatskolas direktore Edīte Zdanovska

7.

Par Daugavpils 12.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.

 

Daugavpils 12.vidusskolas direktore Elita Boliņa

8.

Par J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas direktors Jānis Buļs

9.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas  Izglītības pārvaldei.

 

10.

Par Daugavpils pilsētas 22.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.

Daugavpils pilsētas 22.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Oksana Groza

11.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 27.02.2020. lēmumā Nr.91 „Par atbalstu projektam „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība III kārta””.

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

12.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

 

13.

Par grozījumu 13.08.2020. Daugavpils pilsētas domes lēmumā Nr.341 “Par Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu.

 

14.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 14.novembra saistošajos noteikumos Nr.55 „Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām”.

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja Inga Limbēna

15.

Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība „Ēkas energoefektivitātes uzlabošana un vides pieejamības prasību nodrošināšana Šaurā ielā 23, Daugavpilī”” īstenošanai.

Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja Edite Upeniece

16.

Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība „Ēkas energoefektivitātes uzlabošana un telpu apdares atjaunošana Vidzemes ielā 41A, Daugavpilī”” īstenošanai.

 

17.

Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība „Ēkas energoefektivitātes uzlabošana un telpu apdares atjaunošana Arhitektu ielā 21, Daugavpilī”” īstenošanai.

 

18.

Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība „Ēkas energoefektivitātes uzlabošana un telpu apdares atjaunošana 18.novembra ielā 161, Daugavpilī”” īstenošanai.

 

19.

Par aizņēmuma ņemšanu projektam Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekts Nr.LV-RU-002 „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un veicināšana Latvijā un Krievijā” (LV-RU HERITAGE).

 

20.

Par noteikumu “Kārtība, kādā Daugavpils pilsētas domē tiek piešķirts atbalsts zaudējumu kompensēšanai Covid-19 krīzes skartajām kapitālsabiedrībām” apstiprināšanu.

 

Daugavpils pilsētas domes Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs Jevgeņijs Oļenovs

21.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000321334, Viršu ielā 54A k-1 – 19, Daugavpilī, pārdošanu.

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

22.

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000032008, Sloku ielā 13, Daugavpilī, pārdošanu.

 

23.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000154512, Randenes ielā 6V, Daugavpilī, pārdošanu.

 

 

24.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313821, Begoniju ielā 97, Daugavpilī, pārdošanu.

 

25.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101522, Balvu ielā 1C k-519, Daugavpilī, pārdošanu.

 

26.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000371929, Liliju ielas 4B rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

27.

Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 030 1416 nodošanu atsavināšanai.

 

28.

Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 020 0104 nodošanu atsavināšanai.

 

29.

Par nekustamo īpašumu Mihaila ielā 1, Daugavpilī, un Hekeļa ielā 3, Daugavpilī, pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.

 

30.

Par nekustamā īpašuma Nikolaja ielā 21, Daugavpilī, Nikolaja ielā 23, Daugavpilī, pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.

 

31.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 026 0019, „18.novembra ielas rajonā”, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

 

32.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 010 0317, Stacijas ielā 133, Daugavpilī, daļas 600 m² platībā, nomas tiesību izsoli.