Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde Domes ziņas

401

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi videokonferences režīmā 2021.gada 27.maijā, plkst.14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par atbalstu projektam „GOSTŪS LATGOLĀ¨ Šmakovkas muzejam – pieci” un apropriācijas palielināšanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras direktore Žanna Kulakova

2.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.19 „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas, atskaitīšanas kārtība un diennakts režīma pakalpojuma sniegšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas iestādēs”.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

3.

Par naudas balvu piešķiršanu par izglītojamo sasniegumiem.

 

4.

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai.

Daugavpils Centra vidusskolas direktors Jurijs Visockis

5.

Par apropriācijas palielināšanu Sociālo pakalpojumu centram bērniem un jauniešiem „Priedīte” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”.

 

Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem „Priedīte” vadītāja Ludmila Smikova

6.

Par Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.

Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Žanna Stašāne

7.

Par Daugavpils 7.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.

Daugavpils 7.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Velta Kolpakova

8.

Par Daugavpils pilsētas 9.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.

Daugavpils pilsētas 9.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Ināra Andrijauskiene

9.

Par Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.

Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Nataļja Kozireva

10.

 

Par Daugavpils pilsētas 13.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.

Daugavpils pilsētas 13.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Jeļena Kalmikova

11.

Par Daugavpils pilsētas 17.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.

Daugavpils pilsētas 17.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Velta Prokofjeva

12.

Par Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.

Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Jeļena Gridjuško

13.

Par Daugavpils pilsētas 21.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.

Daugavpils pilsētas 21.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Tamāra Kurpniece

14.

Par Daugavpils pilsētas 23.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.

Daugavpils pilsētas 23.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs Vadims Vasiļjevs

15.

Par Daugavpils pilsētas 29.poļu pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.

Daugavpils pilsētas 29.poļu pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Anžela Dubovska

16.

Par Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.

Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Elita Ševčenko

17.

Par Daugavpils 11. pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.

Daugavpils 11. pamatskolas direktore Ina Meldere

18.

Par Daugavpils Saskaņas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.

Daugavpils Saskaņas pamatskolas direktore Jeļena Vucēna

19.

Par mantas (koku stādu) pieņemšanu dāvinājumā.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs Aivars Pudāns

20.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” pamatbudžeta programmām.

 

 

21.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” tehniskais direktors Teodors Binders

22.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.21 „Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja Līvija Drozde

23.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 „Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”.

 

 

24.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”.

 

25.

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības un Daugavpils Universitātes aģentūras „Daugavpils Sporta medicīnas centrs” direktora p.i. Raimonds Funts

26.

Par pārskata ziņojuma par Daugavpils pilsētas bāriņtiesas   darbību 2020.gadā saskaņošanu.

 

Daugavpils pilsētas Bāriņtiesas priekšsēdētājā Elita Praņevska

 

27.

Par  saistošo noteikumu „Saistošie noteikumi par pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldītiem stratēģiski svarīgiem īpašumiem un pakalpojumiem administratīvās teritorijas attīstībai” apstiprināšanu.

Daugavpils pilsētas domes Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs Jevgeņijs Oļenovs

28.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās.

 

29.

Par grozījumu Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumā.

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors Nikolajs Čemodanovs

30.

Par atbalstu  Profesionālās izglītības kompetences centra Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola” projektam un apropriācijas palielināšanu.

 

PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola” direktore Inguna Kokina

31.

Daugavpils  pilsētas  pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.

 

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Aleksejs Nikolajevs

32.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.

 

33.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmām.

 

34.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 009 2005, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

 

35.

Par dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 21, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.2 nodošanu atsavināšanai.

 

36.

Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 028 3856 nodošanu atsavināšanai.

 

37.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000320013, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

38.

Par 2016.gada 12.maija nomas līguma Nr.ZN 1/2016, darbības termiņa pagarināšanu

 

39.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā Nr.446 “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu”.

 

 

40.

Par Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 12.novembra lēmuma Nr.596 atcelšanu.