Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde Domes ziņas

259

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi videokonferences režīmā 2021.gada 29.aprīlī, plkst.14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

2.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei.

 

3.

Par Daugavpils 10.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.

Daugavpils 10.vidusskolas direktore Valija Salna

4.

Par J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu.

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas direktore Gaļina Smuļko

5.

Par Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.

Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Kristīna Ivancova

6.

Par apropriācijas palielināšanu Latgales Centrālās bibliotēkas pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”.

Latgales Centrālās bibliotēkas vadītāja Jeļena Šapkova

7.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras pārskatu par darba plāna 2020.gadam izpildi un darba plānu 2021.gadam.

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras direktore Žanna Kulakova

8.

Par iestāšanos biedrībā „Latvijas Muzeju biedrība”.

 

9.

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sakrālā mantojuma saglabāšanai.

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītājas vietniece Inga Ancāne

10.

Par apropriācijas pārdali starp budžeta programmām un pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras pieminekļu saglabāšanai.

 

11.

Par projekta N.8.1.2.0/17/I/026 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu.

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

12.

Par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta iestādēm un programmām.

Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas vadītāja Gunita Vanaga

13.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr.30 „Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”.

 

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja Inga Limbēna

14.

Par administratīvā pārkāpuma lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu.

 

15.

Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Rīteiropas vērtības”.

Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece

16.

Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Pārrobežu reģionālā kultūras mantojuma tūrisma paplašināšana” (CIRCUIT, LLI-326).

 

17.

Par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta iestādēm un programmām.

 

18.

Par mantas (koku stādu) pieņemšanu dāvinājumā

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītāja vietnieks Artūrs Džeriņš

19.

Par nekustamā īpašuma Siguldas ielā 10E, nodošanu atsavināšanai

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

20.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 029 0812, Dzintaru ielā 74, Stropu ezera krastā, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

 

 

21.

Par dzīvojamās mājas Akadēmiķa Graftio ielā 29, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.32 pārdošanu.

 

22.

Par dzīvojamās mājas Cēsu ielā 16, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.66 pārdošanu.

 

23.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000047305, Arodu ielā 97, Daugavpilī, 3/8 domājamo daļu pārdošanu.

 

24.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000044824, Grodņas ielā 72, Daugavpilī, pārdošanu.

 

25.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 12.maija lēmumā Nr.255.

 

26.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā.

 

27.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 44740050074, iegūšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.

 

28.

Par Jeļenas Pabērzas ievēlēšanu par Bāriņtiesas locekli

 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Elita Praņevska

29.

Par Larisas Narunovskas atbrīvošanu no Bāriņtiesas locekles amata