Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde Domes ziņas

356

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi videokonferences režīmā 2021.gada 25.martā, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmai „Iestādes darbības nodrošināšana”.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

2.

Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 92, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde”.

Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes „Kultūras pils” vadītājs Aleksandrs Rudzs

3.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 19.novembra saistošajos noteikumos Nr.44 „Atbalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja Līvija Drozde

4.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”.

 

5.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 „Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”.

 

6.

Par atbalstu projektam „Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā”.

AS „Daugavpils satiksme” projektu vadītāja Dagnija Briška

7.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 24.septembra noteikumos Nr.6 „Kārtība, kādā piešķir naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā”.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītājs Juris Stivriņš

8.

Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības nekustamo īpašumu  uzskaiti.

 

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

9.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.

 

10.

Par nekustamā īpašuma 1.Kumelīšu ielā 10, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.

 

11.

Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 10, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.35 pārdošanu.

 

12.

Par dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 41, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.69 pārdošanu.

 

13.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000300832, Dravnieku ielā 130A, Daugavpilī, pārdošanu.

 

14.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000210660, Senlejas ielā 31, Daugavpilī, pārdošanu.

 

15.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000220018, Ruģeļu ūdenskrātuves rajonā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli.

 

16.

Par tiesībām piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai – SIA „SMD Baltic”

 

17.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā