Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde Domes ziņas

622

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi videokonferences režīmā 2021.gada 11.februārī, plkst.14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par Ingrīdas Beļavskas ievēlēšanu par Bāriņtiesas locekli

Bāriņtiesa priekšsēdētāja Elita Praņevska

 

2.

Par kustamas mantas (kokmateriālu) atsavināšanu

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” tehniskais direktors Teodors Binders

 

3.

Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 22A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Daugavpils teātris”

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Vienības nams” vadītāja Regīna Osmane

4.

Par Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 10.septembra saistošo noteikumu Nr.22 “Daugavpils pilsētas zemes gabala ar kadastra Nr.05000200811 Jelgavas un Nometņu ielas rajonā, kvartālā Nr.8 detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par spēka zaudējušiem

 

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītāja Santa Pupiņa

5.

Par Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 13.decembra saistošo noteikumu Nr.29 “Nekustamā īpašuma Vasarnīcu ielas rajonā, Daugavpilī, detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par spēka zaudējušiem

 

 

6.

Par atbalstu dalībai Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projektā LLI-542 „IT programmēšanas un robotikas kompetenču attīstība Latgales, Visaginas un Ignalinas pārrobežu reģionu skolās” (akronīms RoboNet) un sadarbības līguma slēgšanu un tāmes apstiprināšanu

 

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

7.

Par Daugavpils pilsētas attīstības programmas „Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam Rīcības un Investīciju plānu aktualizāciju

 

 

8.

Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu

 

 

9.

Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu

 

10.

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksām

 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

11.

Par atļauju pagarināt Pakalpojuma līgumus ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm no 01.09.2021 līdz 31.08.2022.

 

 

12.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sastāvā

 

 

13.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 „Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”

 

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta vadītāja vietniece Marina Dimitrijeva

14.

Par Daugavpils Sporta medicīnas centra likvidāciju

 

 

15.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.marta noteikumos Nr.3 “Noteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzību Daugavpils pilsētas domē un Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs”

 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece

16.

Par pārstāvju deleģēšanu darbam Daugavpils pilsētas pašvaldības un Daugavpils Universitātes aģentūras „Daugavpils Sporta medicīnas centrs” uzraudzības padomē

 

Daugavpils pilsētas domes Personāla speciāliste Anna Kokina

 

17.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 28.janvāra lēmumā Nr.22 „Par  pašvaldības budžeta iestāžu vadītāju  algu likmēm”

 

 

18.

Par N.Čemodanova iecelšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola” direktora amatā

 

 

19.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”

 

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja Inga Limbēna

 

20.

Par saistošo noteikumu “Daugavpils pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” apstiprināšanu

 

 

21.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 14.janvāra lēmumā Nr.7 “ Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Latvijas Nacionālo arhīvu”

 

 

22.

Par zemesgabalu pieņemšanu dāvinājumā

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Aleksejs Nikolajevs

 

23.

Par dzīvojamās mājas Tautas ielā 96, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.35 nodošanu atsavināšanai

 

 

24.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 004 3608, Jelgavas ielas 23 rajonā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli

 

 

25.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 010 0317, Stacijas ielā 133, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli

 

 

26.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

 

 

27.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības mantas nomas maksas samazināšanu sakarā ar Covid-19 izplatību

 

 

28.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti

 

 

29.

Par zemes gabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

 

 

30.

Par zemes gabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

 

 

31.

Par zemes gabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

 

 

32.

Par zemes vienības Liliju ielas 16 rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

 

 

33.

Par zemes vienības Vizbuļu ielas 10 rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

 

 

 

PAPILDJAUTĀJUMI:

 

34.

Par publisko apspriešanu vides objekta “Saules kalnā” būvniecības ieceri, veicot Vienības dārza pārbūvi

 

Daugavpils pilsētas domes deputāts Andrejs Elksniņš

35.

Par noteikumu “Noteikumi par iepirkumu organizēšanu” apstiprināšanu