Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde Domes ziņas

448

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi videokonferences režīmā 2020.gada 29.decembrī, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Vienības nams” vadītāja Regīna Osmane

2.

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu Sociālo pakalpojumu centram bērniem un jauniešiem „Priedīte”

Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem „Priedīte” vadītāja Ludmila Smikova

3.

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu

Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas – liceja direktore Irina Paura

4.

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu

 

5.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 12.decembra lēmumā Nr.761 “Par Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas liceja nolikuma apstiprināšanu

 

6.

Par ziedojuma pieņemšanu

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

7.

Par atļauju ilgtermiņa zemes nomas līguma noslēgšanai

 

8.

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

 

9.

Par Ilonas Borisovas ievēlēšanu par Bāriņtiesas locekli

Bāriņtiesa priekšsēdētāja Elita Praņevska

 

10.

Par atļauju savienot amatus

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Žanna Kobzeva

11.

Par īpašuma Raiņa ielā 69, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” grāmatvedības uzskaitē

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītājs Juris Stivriņš

12.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras direktora iecelšanu amatā

Daugavpils pilsētas domes Personāla speciāliste Anna Kokina

13.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka G.Kaminska darba līguma izbeigšanos

 

14.

Par R.Ķikusta iecelšanu pašvaldības iestādes “Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centrs “Inženieru arsenāls”” vadītāja amatā

 

15.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta  Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja Inga Limbēna

16.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 28.jūnija lēmumā Nr.337 “Par sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifiem

 

17.

Par Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektores vietnieks Kārlis Rasis

18.

Par aizņēmuma ņemšanu projekta Nr.4.2.2.0/18/I/005 „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes iestādes ēkā, Turaidas ielā 36, Daugavpilī” īstenošanai

Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

19.

Par aizņēmuma ņemšanu projekta Nr.4.2.2.0/18/I/006 „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.12 – Muzeja ielā 10” īstenošanai

 

20.

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Daugavpils pilsētas pašvaldības 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2020.gadam”” apstiprināšanu

 

21.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas nolikumā

Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas vadītājs Ainārs Streiķis

22.

Par noteikumu “Noteikumi par iepirkumu organizēšanu” apstiprināšanu

 

23.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101953, Balvu ielā 1C k-2 – 336, Daugavpilī, pārdošanu

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

24.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101891, Balvu ielā 1C k-18 – 652, Daugavpilī, pārdošanu

 

25.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101786, Balvu ielā 1C k-20 – 692, Daugavpilī, pārdošanu

 

26.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102672, Balvu ielā 1C k-31 – 950, Daugavpilī, pārdošanu

 

27.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000210649, Apšu ielā 13, Daugavpilī, pārdošanu

 

28.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000020727, Vidus ielā 15, Daugavpilī, pārdošanu

 

29.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000210712, Senlejas ielā 22, Daugavpilī, pārdošanu

 

30.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000320501, Medus ielā 30, Daugavpilī, pārdošanu

 

31.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000300826, Dravnieku ielā 128D, Daugavpilī, pārdošanu

 

32.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000047321, Arodu ielā 105, Daugavpilī, pārdošanu

 

33.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000210715, Senlejas ielā 24, Daugavpilī, pārdošanu

 

34.

Par dzīvojamās mājas Cēsu ielā 22, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4 pārdošanu

 

35.

Par dzīvojamās mājas Ķieģeļu ielā 19, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.2 pārdošanu

 

36.

Par dzīvojamās mājas Puškina ielā 101, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.57 pārdošanu

 

37.

Par dzīvojamās mājas Staru ielā 30/32, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.3 pārdošanu

 

38.

Par dzīvojamās mājas Akadēmiķa Graftio ielā 29, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.82 nodošanu atsavināšanai

 

39.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

 

40.

Par nekustamā īpašuma K.Valdemāra ielā 13, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sociālais dienests

 

41.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmām

 

42.

Par zemes gabalu, kadastra apzīmējumi 0500 029

2404 un 0500 029 2405, piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

 

 

43.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti

 

44.

Par zemes vienības Šaurās ielas 19 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu