Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde Domes ziņas

507

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi videokonferences režīmā 2020.gada 12.novembrī, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par Daugavpils pilsētas domes deputātu ētikas komisijas izveidošanu

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Žanna Kobzeva

2.

Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldei

Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes vadītāja Eleonora Kleščinska

3.

Par apropriācijas pārdali

Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja p.i. Inese Saveļjeva

4.

Par apbalvojuma „Gada balva” piešķiršanu

 

5.

Par apbalvojuma „Goda daugavpilietis” piešķiršanu

 

6.

Par apbalvojuma „Mūža ieguldījums” piešķiršanu

 

7.

Par apbalvojuma „Mūža ieguldījums” piešķiršanu

 

8.

Par apbalvojuma „Mūža ieguldījums” piešķiršanu

 

9.

Par apbalvojuma „Mūža ieguldījums” piešķiršanu

 

10.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumā Nr.449 “Par izglītojamo ēdināšanas nodrošināšanu attālināta izglītības ieguves procesa laikā 2020./2021.mācību gadā”

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

11.

Par N.Kozirevas iecelšanu Daugavpils pilsētas 11.pirmskolas izglītības iestādes vadītāja amatā

 

12.

Par Daugavpils centra vidusskolas nolikuma apstiprināšanu

Daugavpils centra vidusskolas direktors Jurijs Visockis

13.

Par projekta „Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai”, Nr.9.3.1.1/19/I/003 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu

 

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītājas vietniece Svetlana Krapivina

14.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”

 

15.

Par atbalstu projektam „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana un remonts Šaurā ielā 26, Daugavpilī”

 

16.

Par līguma par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens”

 

Daugavpils pilsētas domes Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs Jevgeņijs Oļenovs

17.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.44 „Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai”

SIA “Daugavpils ūdens” valdes locekle Jeļena Lapinska

18.

Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras direktores p.i. Žanna Kulakova

19.

Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 92, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Vecāku pieredzes apmaiņas klubs „Laimīgi bērni un vecāki””

Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes „Kultūras pils” vadītājs Aleksandrs Rudzs

20.

Par naudas balvu piešķiršanu sportistu apbalvošanai no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītājs Juris Stivriņš

21.

Par profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Individuālo sporta veidu skola” pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumiem

 

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Individuālo sporta veidu skola” direktores vietnieks Aivis Romanovskis

22.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centrs „Inženieru arsenāls”” dibināšanu

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļas vecākais eksperts projektu jautājumos Artjoms Mahļins

23.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000371037, Liliju ielas 14 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

24.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000371018, Liliju ielas 16 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

 

25.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000371038, Robežu ielas 6G rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

 

26.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000380023, Vizbuļu ielas 10 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

 

27.

Par zemes vienības Balvu ielā 1C k-973, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

 

28.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

 

29.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 24.novembra lēmumā Nr.663 „Par nekustamā īpašuma Nikolaja ielā 9, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Atmiņu lāde””

 

 

30.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 008 1320, Aveņu ielas rajonā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli

 

31.

Par zemes vienības Stropu ielas 39 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

 

32.

Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 05000370451, piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

 

33.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti

 

34.

Par zemes gabala Arodu iela 97, Daugavpilī, domājamo daļu lietošanas tiesību izbeigšanu un piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

 

35.

Par zemes starpgabalu piekritību

 

36.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

 

37.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000060605, Siguldas ielā 24, Daugavpilī, sadali

 

38.

Par zemes vienību robežu un platību koriģēšanu

 

39.

Par apgrūtinājuma noteikšanu nekustamā īpašuma objektam

 

 

40.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā Nr.446 “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu”