Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde Domes ziņas

331

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2020.gada 22.oktobrī, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par apropriācijas pārdali pamatbudžeta programmā „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Žanna Kobzeva

 

2.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Invalīdu sporta klubs „Daugavpils”” no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

 

3.

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu un ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu tāmes palielināšanu Marka Rotko mākslas centram

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” vadītājs Māris Čačka

4.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 28.janvāra lēmumā Nr.14 „Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā”

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Vienības nams” vadītāja Regīna Osmane

5.

Par īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā

 

6.

Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Sandra Zelča

7.

Par Daugavpils 16. vidusskolas nolikuma apstiprināšanu

Daugavpils 16.vidusskolas direktore Olga Dukšinska

8.

Par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sociālais dienests”

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja Līvija Drozde

9.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sociālais dienests”

 

10.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.23 „Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai””

 

11.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 „Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”

 

12.

Par grozījumiem Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja Inga Limbēna

13.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.14 “Saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Daugavpils pilsētā”

 

14.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” nolikumā

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītājs Juris Stivriņš

15.

Par Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikuma apstiprināšanu

 

16.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Futbola skola” nolikumā

 

17.

Par grozījumiem profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Individuālo sporta veidu skola” nolikumā

 

18.

Par grozījumiem profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Ledus sporta skola” nolikumā

 

19.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.marta noteikumos Nr.3 „Kārtība, kādā tiek piešķirts finansējums sporta organizācijām”

 

20.

Par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde”

 

21.

Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 7, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Futbola centrs Daugavpils”

 

22.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” pamatbudžeta programmām

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītāja vietnieks Artūrs Džeriņš

23.

Par Daugavpils pilsētas energopārvaldības sistēmas rokasgrāmatas apstiprināšanu

Daugavpils pilsētas Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

24.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas direktors Aivars Broks

25.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras maksas pakalpojumi”

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras direktore Ilona Maksimčika

26.

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Daugavpils pilsētas pašvaldības 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2020.gadam”” apstiprināšanu

Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece

27.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Daugavpilī”

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

28.

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31“Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

 

29.

Par dzīvojamās mājas Akadēmiķa Graftio ielā 29, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.32 nodošanu atsavināšanai

 

30.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 15.08.2019. lēmumā Nr.508 „Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000017204, iznomāšanu”

 

31.

Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu

 

32.

Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 001 0205, izņemšanu no līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda un piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

 

33.

Par zemes vienības, Ventas ielas 10V rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

 

34.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 026 0018, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

 

35.

Par nekustamā īpašuma Gaismas iela 7, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

 

36.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā