Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde Domes ziņas

312
Daugavpils pilsētas domes sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi 2020.gada 16.jūlijā, plkst.14.00,  videokonferences režīmā un izsludina šādu darba kārtību: (AUDIO)

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu

Latviešu kultūras centra vadītāja Regīna Osmane

2.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” stratēģijas 2020.-2027.gadam apstiprināšanu

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vadītājs Māris Čačka

3.

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras pieminekļu saglabāšanai

Domes deputāts, Pieteikumu pašvaldības līdzfinansējumam kultūras pieminekļu saglabāšanai vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Mihails Lavrenovs

4.

Par Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem „Priedīte” maksas pakalpojumu cenrādi

Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem „Priedīte” vadītāja Ludmila Smikova

5.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sporta pārvalde”

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” vadītājs Juris Stivriņš

 

6.

Par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sporta pārvalde”

 

7.

Par atbalstu pasākumu rīkošanai

 

8.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 „Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Helēna Soldatjonoka

9.

Par atbalstu „Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu un kompostēšanas laukuma izveide Daugavpils pilsētā”

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde”          vadītājs Aivars Pudāns

10.

Par grozījumiem Paskaidrojuma rakstā Daugavpils pilsētas pašvaldības 2020.gada budžeta projektam

SIA „Daugavpils ūdens” valdes locekle Jeļena Lapinska

11.

Par SIA „Daugavpils zobārstniecības poliklīnika”, PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts”, AS „Daugavpils satiksme”, SIA „Daugavpils bērnu veselības centrs” un SIA „Daugavpils ūdens” 2019.gada 50% no peļņas neizmaksāšanu dividendēs

Daugavpils pilsētas domes Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs Jevgeņijs Oļenovs

12.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Žanna Kobzeva

 

13.

Par atļauju Līvijai Jankovskai savienot amatus

 

14.

Par atļauju Jūlijai Mamajai savienot amatus

 

15.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 5.septembra lēmumā Nr.488 “Par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu

 

16.

Par projekta „Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī”, Nr.6.1.4.2/17/I/008 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītājas vietniece Svetlana Krapivina

17.

Par projekta „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta”, Nr.5.6.2.0/17/I/028 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu

 

18.

Par atbalstu projektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā Saules ielā 7, Daugavpilī”

 

19.

Par Daugavpils pilsētas attīstības programmas „Mana pils Daugavpils” 2014.-2020.gadam Rīcības un Investīciju plānu aktualizāciju

 

20.

Par administratīvā pārkāpuma lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja Inga Limbēna

21.

Par administratīvā līguma noslēgšanu lietā Nr.A420291217

Daugavpils pilsētas domes deputāts Andrejs Elksniņš

22.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000380028, Ceriņu ielas 50 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

23.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000210669, Senlejas ielā 41, Daugavpilī, pārdošanu

 

24.

Par dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 71, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.51 pārdošanu

 

25.

Par zemes starpgabala Vizbuļu ielas 10 rajonā, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

 

26.

Par dzīvojamās mājas Ķieģeļu ielā 19, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.2 nodošanu atsavināšanai

 

27.

Par nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 368, Daugavpilī, atsavināšanu

 

28.

Par īpašumu Puškina ielā 55A, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas domes grāmatvedības uzskaitē

 

29.

Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 001 0045 pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

 

30.

Par nekustamā īpašuma Plāteru ielā 1A, Daugavpilī, pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

 

31.

Par nekustamo īpašumu Mihaila ielā 4, Daugavpilī un Imperatora ielā 2, Daugavpilī, pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

 

32.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 7609, Viestura – Lāčplēša ielu krustojumā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli

 

33.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 027 1202, Stropu ezera krastā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli

 

34.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 005 1619, Smilšu ielā (pie „Luxor”), Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli

 

35.

Par grozījumiem Nr.2 Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24.novembra lēmumā Nr.647

 

36.

Par daļēji sagruvušu būvju (šķūņu), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 001 7809, Daugavpilī, nojaukšanu

 

37.

Par zemes gabala Mihoelsa ielā 7A, Daugavpilī, domājamo daļu pārdošanu

 

38.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti

 

39.

Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu ierīkošanai