Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde (audio) Domes ziņas

330
Daugavpils pilsētas domes sēde (audio)

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi videokonferences režīmā 2020.gada 21.maijā, plkst.14.00  un izsludina šādu darba kārtību (audio):

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

 Par  apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” pamatbudžeta programmām

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs Aivars Pudāns

2.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”

 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” tehniskais direktors Teodors Binders

3.

Par naudas balvas piešķiršanu par izglītojamo sasniegumiem

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

4.

Par grafika un provizorisko izmaksu apstiprināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes objektu aprīkošanai ar automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu

 

5.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība\” nolikumā

 

6.

Par atbalstu projektam „Gastronomiskais tūrisma maršruts „Latgales šmakovkas ceļš”” un apropriācijas palielināšanu

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras direktore Ilona Maksimčika

7.

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sakrālā mantojuma saglabāšanai

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītājas vietniece Inga Ancāne

8.

Par līdzekļu piešķiršanu Latgales Centrālās bibliotēkas darbinieku apbalvošanai un apropriācijas pārdali

Daugavpils pilsētas domes deputāts Valērijs Kononovs

9.

Par apropriācijas pārdali Profesionālās izglītības kompetences centram „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”

 

Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola” direktore Inguna Kokina

10.

Par projekta Nr.4.2.2.0/16/I/001 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

11.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”

 

12.

Par atbalstu projektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.12, Muzeja ielā 10, Daugavpilī”

 

13.

Par atbalstu projektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.29, Vienības ielā 38B, Daugavpilī”

 

14.

Par atbalstu projektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes iestādes ēkā Turaidas ielā 36, Daugavpilī

 

15.

Par grantu programmas „Impulss” realizāciju

 

16.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.44 „Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai”

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja Inga Limbēna

17.

Par Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 16.marta lēmuma Nr.137 atzīšanu par spēku zaudējušu

 

18.

Par Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 16.marta lēmuma Nr.138 atzīšanu par spēku zaudējušu

 

19.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētā 2019.gada pārskata apstiprināšanu

Daugavpils pilsētas domes centralizētās grāmatvedības

galvenā grāmatvede Evelīna Ugarinko

20.

Par kartību, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai ir izšķiroša nozīme

 

Daugavpils pilsētas domes Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs Jevgeņijs Oļenovs

21.

Par nekustamā īpašuma (ēku) Inženieru ielā 3, Daugavpilī sakārtošanu, konservāciju vai nojaukšanu

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītāja Santa Pupiņa

22.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

23.

Par valstij piekrītošas mantas pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

 

24.

Par dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 35, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.31 pārdošanu

 

25.

Par nekustamā īpašuma Lielā ielā 49, Daugavpils, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai

 

26.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 31.maija lēmumā Nr.267 „Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 05000010137, Daugavpilī, Stadiona ielā 1, daļas bezatlīdzības lietošanu

 

27.

Par tehniskas kļūdas labojumu 2020.gada 19.marta lēmumā Nr.157 “Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 27.septembra lēmumā Nr.18 ”Par īres maksas un apsaimniekošanas maksas noteikšanu

 

28.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti