Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde Domes ziņas

518
Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi 2019.gada 14.novembrī, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem „Priedīte” uzturēšanas izmaksām

Bērnunama-patversmes „Priedīte” vadītāja Ludmila Smikova

2.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes juriste Kristīne Galvāne

3.

Par dāvinājuma pieņemšanu

 

4.

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Daugavpils pilsētas domes deputāts Anatolijs Gržibovskis

5.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādes „Sociālais dienests” apropriācijas palielināšanu pamatbudžeta programmām

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītājas p.i. Elita Kuzmina

6.

Par metu konkursa robežzīmes – vides objekta „Daugavpils” uzstādīšanai no Lietuvas un Baltkrievijas pusēm

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītājas vietniece Inga Ancāne

7.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 9.augusta noteikumos Nr.2 „Noteikumi par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, grozījumu veikšanu, izpildi un kontroli”

Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece

8.

Par apropriācijas pārdali

Daugavpils pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede Evelīna Ugarinko

9.

Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 45A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Hokeja klubs Daugavpils”

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja vietnieks Imants Lagodskis

10.

Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 45A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Hokeja klubs Daugavpils”

 

11.

Par AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” kapitāla daļu (akciju) pārdošanas nosacījumu apstiprināšanu

Daugavpils pilsētas domes Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs Jevgeņijs Oļenovs

12.

Par apbalvojuma Gada balva piešķiršanu

Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas Mārketinga un projektu vadītāja Inese Saveļjeva

13.

Par apbalvojuma „Mūža ieguldījums” piešķiršanu

 

14.

Par apbalvojuma „Mūža ieguldījums” piešķiršanu

 

15.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam Baltkrievu kultūrizglītības biedrībai „Uzdim” no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

 

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Žanna Kobzeva

16.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts” Daugavpils pilsētas komitejai no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

 

17.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts” Daugavpils pilsētas komitejai no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

 

18.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.594

 

19.

Par projekta Nr.4.2.2.0/17/I/058 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

20.

Par apropriācijas grozīšanu pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”

 

21.

Par līdzekļu ieplānošanu būvprojektēšanas darbiem jaunas ēkas būvniecībai Spaļu ielā 4, Daugavpilī

 

22.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 12.aprīļa lēmumā Nr.159 „Par deinstitucionalizācijas plāna īstenošanu pašvaldībā”

 

23.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” glābšanas dienesta funkciju nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai

 

Komunālās saimniecības pārvalde vadītājs Aivars Pudāns           

24.

Par garāžas ēkas Daugavpilī, Varšavas ielā 45B nojaukšanu

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta vadītāja vietniece Marina Dimitrijeva

25.

Par nekustamā īpašuma Ventspils ielā 22, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts”

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

26.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti

 

27.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101835, Balvu ielā 1C k-27 – 858, Daugavpilī, pārdošanu

 

28.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283956, Butļerova ielā 1 k-6 – 106, Daugavpilī, pārdošanu

 

29.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313742, Salviju ielā 45, Daugavpilī, pārdošanu

 

30.

Par dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 31, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.47 nodošanu atsavināšanai

 

31.

Par dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 14, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4 nodošanu atsavināšanai

 

32.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

 

33.

Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 004 1928, nodošanu atsavināšanai

 

34.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000270012, Vasarnīcu ielā (pie Daugavpils reģionālās slimnīcas), Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli

 

35.

Par nekustamā īpašuma Gaismas ielā 7, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai un pārdošanu izsolē

 

36.

Par jaunbūvējamās rūpnieciskās ražošanas ēkas Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu

 

37.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016.lēmumā Nr.446 “Par speciālistam izīrējamās telpas statusa noteikšanu”

 

38.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 23.decembra lēmumā 918

 

39.

Par dzīvojamās mājas 1.Oficieru ielā 8, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.1 pārdošanu

 

40.

Par dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 21.Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.1 izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

41.

Par dzīvojamās mājas Komunālā ielā 5.Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4 izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

42.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

 

43.

Par zemes vienības, Rītu ielas 28 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu