Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde Domes ziņas

464
Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi 2019.gada 12.septembrī, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu sportistu apbalvošanai no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja vietnieks Imants Lagodskis

2.

Par nekustamā īpašuma Stacijas 47A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Hokeja klubs Daugavpils”

 

3.

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

 

4.

Par noteikumu „Kārtība, kādā tiek piešķirts finansējums sporta sacensībām” apstiprināšanu

 

5.

Par atbalstu PIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola”” projektam „No radošās idejas līdz radošajai uzņēmējdarbībai”

PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” direktore Inguna Kokina

6.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam biedrībai „Mrija” no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Žanna Kobzeva

7.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

 

8.

Par izstāšanos no biedrības “Latvijas pašvaldību savienība”

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta vadītājs Ruslans Golovans

9.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 22.jūnija lēmumā Nr.538 „Par zemes gabala piešķiršanu nomā „SIA VITALA””

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte 

10.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102420, Balvu ielā 1C k-2, 30, Daugavpilī, pārdošanu

 

11.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000320507, Mazā Viršu iela 11, Daugavpils, pārdošanu

 

12.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000014709, Lāčplēša ielā 77, Daugavpilī, 1/6 domājamās daļas pārdošanu

 

13.

Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 92, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centram „Jaunība”

 

14.

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

 

15.

Par nodomu līguma noslēgšanu

 

16.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmata

 

17.

Par dzīvojamās mājas Neretas ielā 15, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.7, pārdošanu

 

18.

Par zemes starpgabalu ar kadastra apzīmējumiem 0500 008 0167, 0500 008 2977 un 0500 008 0235 piekritību

 

19.

Par nekustamo īpašumu Aleksandra ielā 5A un Aleksandra ielā 11, Daugavpilī, pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā