Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde Domes ziņas

298
Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi 2019.gada 13.jūnijā, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Krievu kultūras centrs”

Latgales Centrālās bibliotēkas vadītājas vietniece Anna Paķere

2.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu

Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes vadītāja Eleonora Kleščinska

3.

Par atbalstu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes projektam „TOY metodes iekļaušanai”

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

4.

Par atbalstu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes projektam „Darbīgās kopienas”

 

5.

Par saistošajiem noteikumiem “Kārtība, kādā Daugavpils pilsētas pašvaldības nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam”

 

6.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 09.08.2018. lēmumā Nr.401 „Par atbalstu projektam „Kultūras mantojuma objekta publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Daugavpils pilsētā”

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļas vecākais eksperts projektu jautājumos Artjoms Mahļins

7.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.05.2017. lēmumā Nr.253 „Par atbalstu projektam „Rīteiropas vērtības”

 

8.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai „Volejbola klubs miLATss” no pamatbudžeta programmas „Sporta organizāciju atbalsts”

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītājs Jurinš Stivriņš

9.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” nolikumā

 

10.

Par SIA “Daugavpils ūdens” 2018.gada peļņas neizmaksāšanu dividendēs

Daugavpils pilsētas domes Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas jurists Nikolajs Jefimovs

11.

Par pieteikumu pašvaldības līdzfinansējumam kultūras pieminekļu saglabāšanai vērtēšanas komisijas izveidošanu

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta Iekšējas inspekcijas nodaļas vadītāja Inga Limbēna

12.

Par grozījumu 2014.gada 23.decembra lēmumā Nr.625 „Par noteikumu apstiprināšanu”

Daugavpils pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede Evelīna Ugarinko

13.

Par Daugavpils pilsētas attīstības programmas „Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam Rīcības un Investīciju plānu aktualizāciju

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

14.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

 

15.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000100026, Balvu ielā 61B, Daugavpilī, pārdošanu

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

16.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102233 Balvu ielā 1C k-4 - 129, Daugavpilī, pārdošanu

 

17.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102738, Balvu ielā 1C k-5 - 245, Daugavpilī, pārdošanu

 

18.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101352, Balvu ielā 1C k-15 - 544, Daugavpilī, pārdošanu

 

19.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102826, Balvu ielā 1C k-27 - 852, Daugavpilī, pārdošanu

 

20.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000281426, Butļerova ielā 1 k-5 - 81, Daugavpilī, pārdošanu

 

21.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000250520, Čiekuru ielā 9A, 6, Daugavpilī, pārdošanu

 

22.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000312430, 5.Dāliju ielā 4, Daugavpilī, pārdošanu

 

23.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000350110, Vaļņu ielā 4B, Daugavpilī, pārdošanu

 

24.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000371720, Ventas ielā 10D, Daugavpilī, pārdošanu

 

25.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000260317, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

 

26.

Par nekustamā īpašuma Komunālā ielā 5-4, Daugavpilī, atsavināšanu

 

27.

Par dzīvojamās mājas 1.Oficieru ielā 8, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.1 nodošanu atsavināšanai

 

28.

Par dzīvojamās mājas Višķu ielā 28, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.22 nodošanu atsavināšanai

 

29.

Par PĀRJAUNOJUMA LĪGUMA 2014.gada 20.novembrī PĀRJAUNOTĀ 2012.gada 2.maija Zemesgabala nomas līgumā Nr.DK 14 Daugavpilī, Imantas un Teātra ielu krustojumā, darbības termiņa pagarināšanu

 

30.

Par apbūves tiesības piešķiršanu

 

31.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā