Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēde Pašvaldības ziņas

905

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēdi videokonferences režīmā 2021.gada 21.oktobrī, plkst.16.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par grozījumu Daugavpils dome 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā”

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta vadītāja vietniece Marina Dimitrijeva

2.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaissargātajām “personām

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta vadītāja vietniece Marina Dimitrijeva

3.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 “Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā svētdienās, svētku dienās pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkos, Starptautiskajā veco ļaužu dienā, Starptautiskajā Invalīdu dienā un pilsētas svētku laikā”

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta vadītāja vietniece Marina Dimitrijeva

 

4.

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

5.

Par līgumsodu un nokavējuma procentu par komunālajiem maksājumiem aprēķinu ārkārtējās situācijas laikā

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta vadītāja vietniece Marina Dimitrijeva

6.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības mantas nomas/patapinājuma līgumu darbības apturēšanu ārkārtējās situācijas laikā

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta vadītāja vietniece Marina Dimitrijeva

7.

Par sadarbspējīgu sertifikātu izsniegšanu pašvaldības struktūrvienībās

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta vadītāja vietniece Marina Dimitrijeva

8.

Ziņojums par Daugavpils domes 2021.gada 2.septembra lēmumu Nr.558 “Par izglītojamo ēdināšanas nodrošināšanu attālināta izglītības procesa laikā” izpildi”

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja  Marina Isupova