Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas dome aicina pieteikties uz vakancēm Domes ziņas

352
Daugavpils pilsētas dome aicina pieteikties uz vakancēm

Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatu,

Daugavpils pilsētas 17.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatu,

Daugavpils pilsētas 28.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatu

 

Amata pretendentiem izvirzītas šādas prasības:

  • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība nozarē vai bakalaura/maģistra grāds nozarē, ja studiju programmā apgūts pedagoģijas kurss vai mācību priekšmeta didaktikas kurss; (Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumu569“Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13. punktam.)
  • valsts valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa 2. pakāpei un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā līmenī;
  • vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības iestādes vadības darbā;
  • izpratne par izglītības iestāžu finansēšanas kārtību un iestādes budžetu;
  • pieredze Eiropas Savienības struktūrfondu un citu projektu īstenošanā;
  • prasme strādāt ar datorprogrammām;
  • spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem;
  • spēja strādāt kolektīvā, vadīt un organizēt darbu.

 

Darba samaksa tiek noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūnija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” nosacījumiem, bet ne mazāka kā 1056 euro.

 

Pieteikumu un CV, motivācijas vēstuli, apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu,  redzējumu par pirmsskolas izglītības iestādes attīstības iespējām,  rekomendācijas (ja tādas ir); izglītību un darba pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas, valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītība nav iegūta valsts valodā, līdz 2020.gada 9.jūlijam, plkst.16.00 var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5400, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz Daugavpils pilsētas __.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatu” (attiecīgi norādot iestādi uz kuras vadītāja amatu pretendē), kā arī vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Tālrunis uzziņām: 65407426