Daugavpils bāriņtiesa atskaitījās par darbu 2023. gadā Pašvaldības ziņas

547
Daugavpils bāriņtiesa atskaitījās par darbu 2023. gadā

30. maijā domes sēdē deputātiem tika iesniegts pārskats par Daugavpils bāriņtiesas darbu 2023. gadā. Pārskata gadā paveikts plašs darbs, lai pasargātu no tiesību pārkāpumiem ikvienu bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju. Notika aktīvs darbs audžuģimeņu piesaistīšanai un ģimeniskas dzīves vides nodrošināšanai bērniem, kas nonākuši sarežģītā dzīves situācijā.

Viena no bāriņtiesas pamatfunkcijām ir aizgādības tiesību atņemšana vai atjaunošana. 2023. gadā šīs tiesības pārtrauktas 41 vecākam (2022. gadā - 46). Aizgādības tiesības bija atjaunotas 8 vecākiem. Pārskata gadā bāriņtiesa konstatēja, ka 101 Daugavpils ģimenē, kur tiek audzināti 146 bērni, netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana, par ko informēts Sociālais dienests vai citas atbildīgās institūcijas.

246 bez vecāku gādības palikušiem bērniem bija nodrošināta iespēja dzīvot ģimeniskā vidē. 28 audžuģimenēs dzīvo 69 bērni, pie aizbildņiem - 150. Institūcijās ievietoto bērnu skaits - 27.

2023. gadā jaunu aizbildņu un audžuģimeņu piesaistei, sadarbojoties Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai, AS „Daugavpils satiksme”, PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai “Saules skola” un audžuģimenēs ievietotajiem bērniem, izveidota sociālā reklāma uz tramvaja.

Daugavpils bāriņtiesas redzeslokā pārskata gadā bija 314 pieaugušās personas, kurām ir ierobežota rīcībspēja, viņu aizgādņu skaits – 295.

Sakarā ar karu Ukrainā bāriņtiesas kompetencē bija tādas funkcijas kā ārkārtas aizbildņu iecelšana bērniem, kuri Latvijā ieradušies bez vecāku pavadības. Salīdzinot ar 2022. gadu, kad bija pieņemti 68 šādi lēmumi, pērn pagaidu aizbildnība noformēta 136 bērniem. Tik straujš pieaugums skaidrojams ar to, ka Latvijā ierodas bērnu sporta komandas bez pietiekama likumīgo pārstāvju skaita.

Pieaudzis nepilngadīgo ārzemnieku skaits, kuru intereses 2023. gadā pārstāvēja bāriņtiesa. Šādu bērnu bija 31, viņu vidū - robežpārkāpēji no kaimiņvalsts Baltkrievijas, kā arī bēgļi un nelegālie migranti no tādām valstīm kā Bangladeša, Sīrija, Irāna, Kongo, Irāka, Kamerūna, Komoru savienība, Indija, Mali, Etiopija, Afganistāna, Benina, Gvineja, Eritreja.

Bāriņtiesa aktīvi sadarbojās gan ar Tieslietu ministriju, gan pa tiešo ar ārvalstu sociālo dienestu speciālistiem un tiesām (gadījumos, kad vecākiem rodas problēmas ar bērnu audzināšanu ārvalstīs un gadījumos, kad vecāki viens no otra nolaupa bērnus un pārvieto uz citu valsti, vai no citas valsts uz Latviju).

Bāriņtiesa turpina aktīvi iesaistīties visos pasākumos saistībā ar bērnu, ģimeņu un personu ar ierobežotu rīcībspēju tiesību un interešu aizsardzību un nodrošināšanu, sadarbojas ar nevalstiskām organizācijām un uzņēmumiem: nodibinājumu „Sociālā atbalsta un izglītības fonds”, SIA „Pusaudžu resursu centrs”, nodibinājumu “Fonds PLECS”, biedrību ”Latvijas Sarkanais Krusts”, biedrību "Latgales audžuģimeņu atbalsta biedrība "Muna sāta"", SOS bērnu ciemati, u.c.

Iedzīvotājiem pastāvīgi tiek sniegta bezmaksas palīdzība, noformējot pieteikumus par adopcijas apstiprināšanu, par personas rīcībspējas ierobežošanu, kā arī uzturlīdzekļu pieprasīšanā no Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas.

Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Natālija Kožanova pateicās visiem bāriņtiesas darbiniekiem par viņu grūto, bet mūsdienu sabiedrībai tik ļoti vajadzīgo darbu, uzsverot, ka pašaizliedzīga bērnu tiesību aizsardzība ir ne tikai viņu ikdienas darbs, bet arī aicinājums. “Ievērojot deinstitucionalizācijas principus, kad bez gādības palikušam bērnam ārpusģimenes aprūpei jānotiek vidē, kas maksimāli pietuvināta ģimeniskai, bāriņtiesa pieliek visas pūles, lai to nodrošinātu. Bet audžuģimeņu skaitam jābūt lielākam. Aicinu Daugavpils ģimenes kļūt par audžuģimenēm un palīdzēt šiem bērniem rast rūpes, labus vecākus un padarīt viņu bērnību patiesi laimīgu” – teica N.Kožanova.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!