Šobrīd Daugavpilī

Centralizēto kanalizācijas tīklu būvniecība Tukuma ielā Domes ziņas

267
Centralizēto kanalizācijas tīklu būvniecība Tukuma ielā

Sākot ar š.g. jūniju Daugavpils pilsētas Jaunbūves mikrorajonā tika uzsākti būvdarbi projekta “Maģistrālo kanalizācijas tīklu būvniecība Tukuma ielā no Užvaldes ielas līdz Aglonas ielai, no Tukuma ielas 110A līdz Tukuma ielai 104B un no Aglonas ielas līdz Tukuma ielai 84, Daugavpilī“ ietvaros, kurš ir realizēts ar Daugavpils domes līdzfinansējumu un ir daļa no pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu attīstības plāna.

Plānā ir iekļauta ūdenssaimniecības infrastruktūras paplašināšana vietās, kurās līdz šim iedzīvotājiem netika nodrošināta iespēja izmantot centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus ielu tīklu trūkuma dēļ.

Būvniecības ierosinātājs un būvprojekta izstrādātājs ir SIA “Daugavpils ūdens”, būvuzņēmējs - SIA “Jēkabpils PMK”.

Projekta ietvaros Tukuma ielā (sk. shēmu) tiks izbūvēti 647 m maģistrālo kanalizācijas tīklu un 306 m kanalizācijas pievadu dzīvojamo māju pieslēgšanai, kā rezultātā tiks izveidoti kanalizācijas izvadi ar iespēju 190 Tukuma ielas iedzīvotājiem izmantot centralizētās kanalizācijas sistēmas priekšrocības.

Saskaņā ar noslēgtā būvlīguma noteikumiem, būvuzņēmējam līdz š.g.30.septembrim jāpabeidz būvniecības darbi un jāsagatavo izpilddokumentācija, lai jau šogad būtu iespēja pieņemt objektu ekspluatācijā.
Sakarā ar to, lūdzam Tukuma ielas namīpašniekus, kuriem ir iespēja un vēlme īsākajā laikā pieslēgt savu īpašumu jaunizbūvētiem kanalizācijas, kā arī esošiem ūdensvada tīkliem, savlaicīgi veikt nepieciešamos projektēšanas un būvniecības darbus (vēršam uzmanību, ka pēc asfalta seguma atjaunošanas, būvniecības darbi Tukuma ielā tiks aizliegti 5 gadu laikā).
Kas jāzina un jādara namīpašniekam pirms pieslēguma izveidošanas:

  • Nekustāmā īpašuma īpašniekam (vai valdītājam) griezties “Daugavpils ūdens” tehniskajā nodaļā Tehnisko noteikumu (TN) saņemšanai pieslēgšanai pilsētas ū/k sistēmām (jāņem līdzi ēku un zemes piederību apliecinoši dokumenti (zemes grāmata, zemes robežu plāns, nomas līgums utml ), kā arī īpašnieka (valdītājā) personu apliecinoši dokumenti (pase vai ID karte); TN sagatavošana ir bezmaksas pakalpojums)
  • Sagatavot būvniecības ieceres (projektu) ūdensapgādes un/vai kanalizācijas izvada pieslēgšanai (pasūtot pakalpojumu pie sertificēta projektētāja par pašu līdzekļiem). Vienlaicīgi piedāvājam saņemt konsultāciju par būvniecības iespējam, izmantojot Daugavpils pilsētas domes (DPD) līdzfinansējumu

PAZIŅOJAM, ka Daugavpilī nekustamā īpašuma objektu pieslēgšanai pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām ir paredzēts pašvaldības līdzfinansējums (24.11.2017. DPD Saistošie noteikumi Nr.44).

Lai pretendētu uz līdzfinansējumu (no 55% līdz 100% apmērā no noteiktām būvniecības izmaksām), SIA “Daugavpils ūdens” Klientu apkalpošanas centrā nepieciešams iesniegt iesniegumu, pievienojot nekustamā īpašuma piederību apliecinošus dokumentus un izstrādāto projektu (personām ar 1.invaliditātes grupu, ģimenei (personai) ar trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu un daudzbērnu ģimenei – arī šo kategoriju apliecinoša dokumenta kopiju).


Jautājumu precizēšanai lūgums griezties SIA “Daugavpils ūdens” Klientu apkalpošanas centrā (Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, darba laiks pirmdien-piektdien: 8:00 – 16:30, tālr. 654 21568, 654 24761) vai sazināties ar uzņēmuma tehniskās nodaļas speciālistiem (tālrunis: 654 22552)