Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēde Domes ziņas

461

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēdi videokonferences režīmā 2020.gada 21.decembrī, plkst.16.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “ Sociālais dienests”

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītāja Līvija Drozde

2.

Par naudas līdzekļu piešķiršanu Daugavpils pilsētas pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra vadītāja p.i. Gaļina Ļipovskaja

3.

Par naudas līdzekļu piešķiršanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālo pakalpojumu centrs bēriem un jauniešiem “Priedīte””

Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem “ Priedīte” vadītāja Ludmila Smikova