Šobrīd Daugavpilī

Konkurss uz pašvaldības iestādes „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas jurista amatu vietu (vakance uz nenoteiktu laiku)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 15.02.2024, 09:47

Pieteikums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2024.gada 6.martam (sūtot pieteikumu pa pastu vai elektroniski, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2024.gada 6.marta, plkst.17.00). Ja pretendents iesniedz pieteikumu pēc norādītā termiņa, attiecīgais pieteikums netiks izskatīts komisijas sēdē un tiks atgriezts atpakaļ pieteicējam..

Nolikums

Galvenie pienākumi:

 • Nodaļas kompetencē esošajos jautājumos izstrādāt Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes lēmumu, normatīvo aktu, vadības rīkojumu projektus u.c. juridiskus dokumentus, sniegt priekšlikumus par to aktualizēšanas nepieciešamību;
 • izskatīt (vizēt) Nodaļai iesniegtos tiesību aktu, administratīvo aktu, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes lēmumu un vadības rīkojumu projektus, kā arī izvērtēt pašvaldības kapitālsabiedrību tiesību aktu, kopsapulču protokolu, iepirkumu procedūru, līgumu un citu dokumentu atbilstību normatīvajiem aktiem;
 • Nodaļas kompetencē esošajos jautājumos sagatavot atzinumus normatīvo aktu projektiem, kas nosūtīti saskaņošanai, piedalīties normatīvo aktu projektu apspriedēs;
 • savas amata kompetences robežās izskatīt dalībnieku (akcionāru) sapulču dokumentus, sagatavot atzinumus un dienesta ziņojumus pašvaldības kapitāla daļu (akciju) turētāja pārstāvim par dalībnieku (akcionāru) sapulcēs izskatāmajiem jautājumiem;
 • piedalīties kapitālsabiedrību metodiskajās pārbaudēs, atbilstoši savai amata kompetencei sagatavojot pārbaužu aktus u.c. dokumentus;
 • Nodaļas kompetencē esošajos jautājumos sniegt atzinumus, slēdzienus, priekšlikumus par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu, lēmumu, Pārvaldes vadības rīkojumu un citu dokumentu projektiem;
 • pārstāvēt Daugavpils valstspilsētas pašvaldību tiesu instancēs, citās valsts un pašvaldību institūcijās savas kompetences ietvaros;
 • Nodaļas kompetencē esošajos jautājumos izskatīt sūdzības, sagatavot atbildes uz citu institūciju vēstulēm un privātpersonu iesniegumiem;
 • pieņemt un konsultēt apmeklētājus Nodaļas kompetencē esošajos jautājumos;
 • sniegt metodisko palīdzību struktūrvienībām, iestādēm un kapitālsabiedrībām Nodaļas kompetencē esošajos jautājumos;
 • piedalīties darba grupu darbā, sanāksmēs un komisijās;
 • aizvietot citus Nodaļas darbiniekus viņu prombūtnes laikā

Prasības pretendentam/-ei:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 • vismaz 2 (divu) gadu profesionālā darba pieredze jurista vai tam pielīdzināmā amatā, iepriekšējā darba pieredze valsts/pašvaldības kapitālsabiedrībā (jurista amatā) vai kapitālsabiedrību darbības pārraudzību realizējošā institūcijā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • labas komunikācijas prasmes;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem
 • tiesiskā regulējuma pārzināšana pašvaldības darbības jomā, t.sk. izpratne  par kapitālsabiedrību pārvaldības jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem;
 • vēlamas angļu valodas zināšanas;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī (C2).

Pieteikuma dokumenti:

 • motivācijas vēstule;
 • dzīves gaitas apraksts (CV Europass standarts);
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 2.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā).

Amats klasificēts ar profesijas klasifikatora kodu 2611 01, 24. amata saime II līmenis, 10. mēnešalgu grupa ar mēnešalgu 1150 eiro bruto.

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim - pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils valstspilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti sešus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža. Papildu informācija par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības personas datu apstrādi skatāma pašvaldības tīmekļvietnē sadaļā "Personas datu apstrāde" paziņojumā datu subjektiem - personāla atlases procesa dalībniekiem (pretendentiem).

Pieteikumi tiek iesūtīti pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegti personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā. Uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam “Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas jurista amatam”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei, e-pastam un tālruņa numuram. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus var iesūtīt Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai uz e-pastu info@daugavpils.lv.

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!