Šobrīd Daugavpilī

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU PROJEKTU VADĪTĀJS (KODS ATBILSTOŠI PROFESIJU KLASIFIKATORAM – 2521 03) (konkurss noslēdzies)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 03.11.2021, 12:19

Prasmes: prasme patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, augsta atbildības sajūta; prasme pieņemt lēmumus; spēja strādāt patstāvīgi un komandā; teicamas komunikācijas,  sadarbības un sarunu vešanas prasmes; teicama prasme sniegt prezentācijas; uz vajadzībām orientēta domāšana un spēja ātri pieņemt konstruktīvus lēmumus; izpratne par informācijas tehnoloģiju tehniskajiem dokumentiem un spējas to praktiskā pielietošanā, vispārēja izpratne par izglītības sistēmas organizatoriskiem jautājumiem.

Amata pretendentiem izvirzītas šādas prasības:

Izglītība: augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība (vēlams maģistra grāds) informācijas tehnoloģiju  (datorvadība un datorzinātne, informācijas tehnoloģijas) vai inženierzinātņu jomā, kas papildināta ar amatam nepieciešamām speciālām zināšanām.

Valsts valoda: C līmeņa 1.pakāpe; angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot dokumentus un literatūru darbības jomā.

Pieredze: ne mazāk kā trīs gadu darba pieredze datu pārvaldības un analītikas jomā, datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī, zināšanas darba metodēs un paņēmienos, pieredze plānoto pasākumu prioritāšu un lietderības argumentācijā, pieredze informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ieviešanas projektu vadībā.

Amata mērķis: nodrošināt jaunu programmatūru un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) sistēmas ieviešanas projektu plānošanu, organizēšanu, izstrādi un nodrošināt to veiksmīgu rezultātu Pārvaldē un padotības iestādēs; veidot vienotu izglītības iestāžu tīmekļvietņu koncepciju un sniegt atbalstu izglītības iestādēm digitālo mācību līdzekļu ieviešanā, uzturēšanā un konsultāciju sniegšanā atbilstoši nozares standartiem un kvalitātes prasībām, lai nodrošinātu deleģēto funkciju izpildes vajadzības.

Darba samaksa tiek noteikta saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma nosacījumiem – 1200 euro

Pieteikumu, dzīves gaitas aprakstu (CV Europass standarts), izglītību un darba pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas līdz 2021.gada 05.augusta plkst.17.00 var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu vai iesniegt personīgi – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401, 2.stāvā, 18.kab. darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei “Pieteikums vakancei uz Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu vadītāja amatu”, kā arī vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram, vai uz e-pastu izglitiba@ip.daugavpils.lv

Sazināsimies ar amata kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz nākamo atlases kārtu (interviju).

Tālrunis uzziņām: 65407426

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde. Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē, aicinām apmeklēt tīmekļvietni:

https://www.izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Normativie_dokumenti/190314_Privatuma_politika.pdf