Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Daugavpils pilsētas bāriņtiesa” aicina darbā Bāriņtiesas locekli uz nenoteiktu laiku (KONKURSS NOSLĒDZIES)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 28.03.2023, 10:13

Dokumentu iesniegšana:

Pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, un sūtītāja (pretendenta) vārdu, uzvārdu, adresi vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pašvaldības centrālajā pārvaldē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils pilsētas bāriņtiesa” locekļa amatu”, kā arī norādītam sūtītāja (pretendenta) vārdam, uzvārdam, adresei. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt pašrocīgi parakstītiem.

Pieteikšanās termiņš: 2023.gada 24. februāris, līdz plkst. 16.00

Darba īss apraksts:

 • Sagatavo lietas izskatīšanai par bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
 • Sagatavo lietas izskatīšanai par bērna ārpusģimenes aprūpi pēc vecāku lūguma, ja viņi slimības dēļ nevar bērnu aprūpēt.
 • Sagatavo lietas izskatīšanai par brāļu un māsu, pusbrāļu un pusmāsu šķiršanu Civillikumā noteiktajos gadījumos.
 • Uzrauga ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā ievietota bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna tiesību un interešu ievērošanu atbilstoši Bāriņtiesu likuma 36.panta prasībām.
 • Sagatavo lietas izskatīšanai par aizbildņa iecelšanu saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 26.panta prasībām;
 • Sagatavo lietas izskatīšanai par personas atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai saskaņa ar Bāriņtiesu likuma 29. panta prasībām;
 • Uzrauga aizbildņa rīcību bērna personisko un mantisko tiesību un interešu nodrošināšanā atbilstoši Bāriņtiesu likuma 31.panta prasībām;
 • Veic aizbildņa rīcības kontroli saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 32.panta prasībām;                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 • Sagatavo lietas izskatīšanai par aizbildņa atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas atbilstoši Bāriņtiesu likuma 33.panta prasībām.
 • Bāriņtiesas priekšsēdētaja uzdevumā pieņem vienpersonisku lēmumu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem, bērna izņemšanu no aizbildņa ģimenes un aizbildņa atstādināšanu no pienākumu pildīšanas, kā arī bērna izņemšanu no audžuģimenes, ja bērna dzīves apstākļu pārbaudē vai citādi atklājas, ka bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos, kā arī tad, ja bērna turpmākā atrašanās ģimenē var apdraudēt viņa veselību vai dzīvību.
 • Ievada informāciju BARIS sistēmā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Bāriņtiesas priekšsēdētāja uzdevumā piedalās lietas izskatīšanā visu instanču tiesās un sniedz atzinumu atbilstoši pilnvarojuma apjomam.
 • Sniedz palīdzību bērnam vai aizgādnībā esošai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā.
 • Sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm.
 • Izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par aizbildņu rīcību.
 • Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu kriminālprocesā.
 • Sagatavo prasības pieteikumus, pieteikumus sevišķā tiesāšanās kārtībā un apelācijas sūdzības
 • Piedalās Bāriņtiesas sēdēs, nodrošinot koleģiālu lēmumu pieņemšanu, kā arī veic darbības lēmuma izpildes nodrošināšanā.
 • Veic citus amata pienākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un bāriņtiesas priekšsēdētāja uzdevumā.

Prasības pretendentiem:

 • Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
 • sasniegts 30 gadu vecums;
 • vismaz akadēmiskais bakalaura grāds vai profesionālais bakalaura grāds un 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6.līmenim atbilstoša kvalifikācija pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā;
 • ne mazāk kā triju gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;
 • nevainojama reputācija;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • labas prasmes darbā ar datoru;
 • augsta stresa noturība un atbildības sajūta, labas komunikācijas un saskarsmes spējas;
 • stratēģiskā un analītiskā domāšana, spēja pieņemt lēmumus;
 • Bāriņtiesu likuma 11.pantā norādīto šķēršļu, ieņemt bāriņtiesas locekļa amatu neesamība;
 • bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu apmācību programmas 192 stundu apjomā apguve un profesionālās pilnveides mācību programmas 24 stundu apjomā apguve pēdējo 5 gadu laikā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājam :

 • stabilu atalgojumu;
 • sociālās garantijas;
 • dzīvības apdrošināšanas polisi;
 • atbildīgu un interesantu darbu dinamiskā darba vidē;
 • profesionālo zināšanu, prasmju un spēju pilnveidi;
 • darba vietu labiekārtotās telpās;
 • iespēju sniegt savu ieguldījumu bērnu tiesību aizsardzības jomā;
 • atsaucīgu, draudzīgu un zinošu kolektīvu.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. CV;
 2. motivācijas vēstule, kura satur:

pieteikšanās motīvus, darba prioritātes, aprakstot bāriņtiesas darbam nepieciešamās un sev piemītošās spējas un darba devēja ieguvumus, pieņemot darbā attiecīgo pretendentu;

 1. apliecinājumu atbilstībai Bāriņtiesu likuma 10.panta otrajā daļā noteiktajām prasībām, kā arī to, ka nepastāv Bāriņtiesu likuma 11.pantā minētie šķēršļi ieņemt bāriņtiesas locekļa amatu;
 2. apliecinājumu, ka pretendents ir informēts, ka pie saņemto dokumentu izvērtēšanas konkursa komisija iegūs datus no Iekšlietu Ministrijas Informācijas centra informācijas sistēmām par personas sodāmībām un administratīvajiem pārkāpumiem;
 3. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ieguvuši ārvalstīs, dokumentu par tās atzīšanu Latvijā);
 4. dokumentu (izziņu, atzinumu), kas apliecina, ka pretendents neatrodas alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarībā;
 5. citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

Informācija par vakanci:

Darbā stāšanās laiks: nekavējoties

Alga bruto EUR 1295.00          

Darba amata apraksts: pilna slodze

Darbs uz nenoteiktu laiku

Pieteikšanās termiņš: 2023.gada 24. februāris, līdz plkst. 16.00

 

Papildus informācijai sazināties ar:

Elita Praņevska – Daugavpils pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja

Tālrunis 65476795, 25911999

e-pasts: elita.pranevska@daugavpils.lv

Izskatīsim to pretendentu pieteikumus, kuri iesnieguši visus norādītos dokumentus.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas tiks izvirzīti konkursa otrajai kārtai.

NOLIKUMS

Informācija par personas datu apstrādi:

Piesakoties vakancei, pretendents piekrīt pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādei personāla atlases procesā. Personas datu pārzinis: Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde, vienotās reģistrācijas Nr. 40900039957, juridiskā/korespondences adrese Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401,

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!